Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Składka na okres 2019/2020

UCHWAŁA Nr 7/2019

Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach

z dnia 16 marca 2019r.

 

W sprawie wysokości miesięcznej składki członkowskiej na okres od IV 2019 do III 2020

Na podstawie art. 27 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1479 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.

Ustala się miesięczną składkę członkowską w wysokości 45 złotych od każdego członka Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej od każdego członka Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

§ 2.
 

1. Ustala się pierwszą składkę członkowską  dla lekarzy weterynarii wpisujących się do rejestru Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i uzyskujących prawo wykonywania zawodu po raz pierwszy lub ponownie po jego utracie w wysokości 150 złotych.
2. Ustala się pierwszą składkę członkowską dla lekarzy weterynarii wpisujących się do rejestru Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w związku z przeniesieniem miejsca wykonywania zawodu na teren Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w wysokości 75 złotych.

§ 3.

Odstępuje się od pobierania składki członkowskiej od emeryta lub rencisty członka Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej niewykonującego zawód lekarza weterynarii.

§ 4.

1.    Warunkiem korzystania z preferencyjnej składki członkowskiej, o której mowa w § 3 jest złożenie w biurze Śl.I.L-W wniosku wraz z dokumentami poświadczającymi uzyskanie statusu emeryta lub rencisty, a także oświadczenie o nie wykonywaniu zawodu i nie uzyskiwaniu innych dochodów poza emeryturą lub rentą.  
2.    Prawo do opłacania składki członkowskiej, o której mowa w § 3 powstaje w miesiącu złożenia stosownych dokumentów wymaganych zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.
3.    Wzór wniosku, o których mowa w § 4 ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wpłata składki członkowskiej, o której mowa w § 1, za dany miesiąc winna być dokonana do dnia 10 następnego miesiąca.

2. Wpłata pierwszej składki, o której mowa w § 2, winna być dokonana równocześnie ze złożeniem wniosku o wpis do rejestru w związku z przeniesieniem miejsca wykonywania zawodu oraz o wpis do rejestru i stwierdzenie prawa wykonywania zawodu po raz pierwszy lub ponownie, po jego utracie.

§ 6.

Upoważnia się Radę Śl.I.L-W. do czasowego obniżenia, zawieszenia płatności składki członkowskiej, umarzania lub rozłożenia na raty płatności zaległych składek członkowskich w indywidualnych przypadkach losowych członków izby lub innych szczególnych powodów, na poniższych warunkach:


1. Rada Śl.I.L-W. może obniżyć wysokość lub zawiesić płatność składki członkowskiej na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy lekarzowi weterynarii, którego dotknął indywidualny wypadek losowy, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej bądź zdrowotnej lub z innych szczególnych powodów.
2. Rada ŚL.I.L-W może rozłożyć płatność zaległych składek członkowskich na raty lub umorzyć zaległe składki członkowskie lekarzowi weterynarii, którego dotknął indywidualny przypadek losowy lub który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
3. Obniżenie wysokości, zawieszenie, rozłożenie płatności zaległych składek na raty oraz umorzenie zaległych składek członkowskich odbywa się na zasadach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Obniżenie wysokości, zawieszenie, rozłożenie płatności zaległych składek na raty oraz umorzenie zaległych składek członkowskich następuje na pisemny wniosek zainteresowanego lub członka samorządu złożony do Rady Śl.I.L-W. wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację.
5. Wzory wniosków, o których mowa w § 6 ust. 4 stanowią załączniki nr 3-6 do niniejszej uchwały.
6. Po upływie okresu, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały, w przypadku istnienia dalszych przesłanek do obniżenia wysokości lub zawieszenia płatności składek członkowskich dopuszczalne jest ponowne wystąpienie z wnioskiem.

§ 7.
 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2019roku.


Przewodniczący  Zjazdu  Michał Konopa
z-ca przewodniczącego  Zjazdu Bogdan Lisak
z-ca przewodniczącego  Zjazdu Grzegorz Tokarczyk 
sekretarz Zjazdu Katarzyna Dudzińska-Salamon
sekretarz  Zjazdu Beata Sułkowska