Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Składka na okres 2020/2021

UCHWAŁA Nr 3/2020

Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach

z dnia 07sierpnia 2020 r.

 

W sprawie wysokości miesięcznej składki członkowskiej na okres od IV 2020 do III 2021

Na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1140), i  art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) i uchwały 1370/VII/2020 z 23.06.2020 r. Rady Śl.I.L-W. w sprawie zwołania Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w trybie obiegowym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, uchwala się, co następuje:
 
§ 1.

Ustala się miesięczną składkę członkowską w wysokości 45 złotych od każdego członka Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej od każdego członka Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

§ 2.
 

1. Ustala się pierwszą składkę członkowską  dla lekarzy weterynarii wpisujących się do rejestru Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i uzyskujących prawo wykonywania zawodu po raz pierwszy lub ponownie po jego utracie w wysokości 150 złotych.
2. Ustala się pierwszą składkę członkowską dla lekarzy weterynarii wpisujących się do rejestru Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w związku z przeniesieniem miejsca wykonywania zawodu na teren Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w wysokości 75 złotych.

§ 3.

Odstępuje się od pobierania składki członkowskiej od emeryta lub rencisty członka Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej niewykonującego zawód lekarza weterynarii.

§ 4.

1.    Warunkiem odstąpienia od pobierania składki członkowskiej, o którym mowa w § 3 jest złożenie w biurze Śl.I.L-W wniosku wraz z dokumentami poświadczającymi uzyskanie statusu emeryta lub rencisty wraz z oświadczeniem o nie wykonywaniu zawodu i nie uzyskiwaniu innych dochodów poza emeryturą lub rentą.  
2.    Powyższe powstaje w miesiącu złożenia stosownych dokumentów wymaganych zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej uchwały, po pozytywnym rozpatrzeniu przez Prezydium lub Radę Śl.I.L-W.
3.    Wzór wniosku, o których mowa w § 4 ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wpłata składki członkowskiej, o której mowa w § 1, za dany miesiąc winna być dokonana do dnia 10 następnego miesiąca.

2. Wpłata pierwszej składki, o której mowa w § 2, winna być dokonana równocześnie ze złożeniem wniosku o wpis do rejestru w związku z przeniesieniem miejsca wykonywania zawodu oraz o wpis do rejestru i stwierdzenie prawa wykonywania zawodu po raz pierwszy lub ponownie, po jego utracie.

§ 6.

Upoważnia się Radę Śl.I.L-W. do czasowego obniżenia, zawieszenia płatności składki członkowskiej, umarzania lub rozłożenia na raty płatności zaległych składek członkowskich w indywidualnych przypadkach losowych członków izby lub innych szczególnych powodów, na poniższych warunkach:


1. Rada Śl.I.L-W. może obniżyć wysokość lub zawiesić płatność składki członkowskiej na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy lekarzowi weterynarii, którego dotknął indywidualny wypadek losowy, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej bądź zdrowotnej lub z innych szczególnych powodów.
2. Rada ŚL.I.L-W może rozłożyć płatność zaległych składek członkowskich na raty lub umorzyć zaległe składki członkowskie lekarzowi weterynarii, którego dotknął indywidualny przypadek losowy lub który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
3. Obniżenie wysokości, zawieszenie, rozłożenie płatności zaległych składek na raty oraz umorzenie zaległych składek członkowskich odbywa się na zasadach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Obniżenie wysokości, zawieszenie, rozłożenie płatności zaległych składek na raty oraz umorzenie zaległych składek członkowskich następuje na pisemny wniosek zainteresowanego lub członka samorządu złożony do Rady Śl.I.L-W. wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację.
5. Wzory wniosków, o których mowa w § 6 ust. 4 stanowią załączniki nr 3-6 do niniejszej uchwały.
6. Po upływie okresu, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej uchwały, w przypadku istnienia dalszych przesłanek do obniżenia wysokości lub zawieszenia płatności składek członkowskich dopuszczalne jest ponowne wystąpienie z wnioskiem.

§ 7.
 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 roku.
 
Podpisano: Prezes Rady Śl.I.L-W. lek. wet. Krzysztof Orlik i Sekretarz Śl.I.L-W. lek. wet. Mariusz Grzesiczek