Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Ustawy

Ustawa - kodeks postępowania administracyjnego - w sprawie terminu wnoszenia opłat za wpis do ewiden

Dodatkowe informacje dotyczące uiszczania opłat

USTAWAz dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego.(tekst jednolity: Dz.U. z r. 2000 nr 98 poz. 1071)
Opłaty od wniosku o wpis do zakładu leczniczego dla zwierząt:

Art. 261.

§ 1. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni.

§ 2. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, podanie podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana.

§ 3. Na postanowienie w sprawie zwrotu podania służy zażalenie.

§ 4. Organ powinien jednak załatwić podanie mimo nieuiszczenia należności:
1) jeżeli za niezwłocznym załatwieniem przemawiają względy społeczne lub wzgląd na ważny interes strony,
2) jeżeli wniesienie podania stanowi czynność, dla której jest ustanowiony termin zawity,
3) jeżeli podanie wniosła osoba zamieszkała za granicą.


Art. 265. Wszelkie nie uiszczone w terminie opłaty i koszty postępowania oraz inne należności wynikłe z tego postępowania podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Wysokość opłat od wpisu:
Opłata za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt wynosi dla:
1) gabinetu weterynaryjnego - 300 zł;
2) przychodni weterynaryjnej - 300 zł;
3) lecznicy weterynaryjnej - 600 zł;
4) kliniki weterynaryjnej - 600 zł;
5) weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego - 600 zł.
Podstawa prawna pobierania opłaty od wpisu:
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt (Dz.U. nr 194 poz. 1996 r. 2004)

Kategoria: /