Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Rozporządzenia

Rozporządzenie - laboratoria

ROZPORZĄDZE
NIEMINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 16 sierpnia 2004 r.
w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych

(Dz. U. Nr 194, poz. 1994)


Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania dla pomieszczeń, urządzeń, aparatury i sprzętu weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego, zwanego dalej "laboratorium".

§ 2. 1. Laboratorium powinno mieścić się w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu przeznaczonego na inne cele, jeżeli pomieszczenia laboratorium są wyraźnie oddzielone od innych pomieszczeń tego budynku lub lokalu.

2. Laboratorium może mieścić się na różnych kondygnacjach oraz na poziomie terenu.

§ 3. 1. Laboratorium powinno mieć:

1)  podłogi wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych;

2)  instalacje:

a)    wodną,

b)    elektryczną,

c)    grzewczą,

d)    kanalizacyjną;

3)  sprzęt do prowadzenia i przechowywania dokumentacji przyjęcia, rejestracji oraz identyfikacji prób przeznaczonych do badań.

2. W pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych ściany powinny być wykonane z materiałów gładkich, a przy umywalce z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych.

3. W pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych oraz w sali laboratoryjnej powinny znajdować się umywalki z doprowadzoną bieżącą wodą ciepłą i zimną, środki do mycia i odkażania rąk, ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki; umywalki powinny być przystosowane do obsługi bez użycia rąk.

4. Parapety w pomieszczeniach laboratorium powinny być wykończone materiałem trwałym, gładkim, łatwo zmywalnym, odpornym na działanie wody i środków dezynfekcyjnych.

5. Grzejniki w pomieszczeniach laboratorium powinny być gładkie i łatwe do czyszczenia.

6. Okna w pomieszczeniach laboratorium powinny być otwierane lub uchylne, z wyłączeniem pomieszczeń sal laboratoryjnych przeznaczonych do badań mikrobiologicznych.

7. W pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych, na zapleczu socjalnym i sanitarnym należy zapewnić wymianę powietrza.

8. Pomieszczenia laboratorium powinny być oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.

9. Komunikacja wewnątrz laboratorium powinna być zorganizowana w sposób zabezpieczający przed krzyżowaniem się dróg obiegu materiału biologicznego i prób.

10. Wejście na zaplecze socjalne i zaplecze sanitarne w laboratorium nie może prowadzić przez pomieszczenia pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych i sali laboratoryjnej.

§ 4. W laboratorium w zależności od rodzaju i kierunku wykonywanych badań znajduje się:

1)  wydzielone pomieszczenie lub stanowisko do wykonywania sekcji diagnostycznej;

2)  chłodnia do przetrzymywania pozostałości po badaniach.

§ 5. 1. Powierzchnia pomieszczeń laboratorium powinna wynosić co najmniej:

1)  6 m2 - w przypadku pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych;

2)  20 m2 - w przypadku sali laboratoryjnej;

3)  3 m2 - w przypadku zaplecza sanitarnego;

4)  6 m2 - w przypadku pomieszczenia administracyjnego;

5)  3 m2 - w przypadku zaplecza socjalnego i szatni.

2. Wysokość wszystkich pomieszczeń laboratorium powinna wynosić co najmniej 2,5 m.

§ 6. Laboratorium wyposaża się w:

1)  urządzenia do pozyskiwania wody destylowanej lub dejonizowanej znajdujące się w wydzielonej części sali laboratoryjnej;

2)  sprzęt i urządzenia do przechowywania odczynników chemicznych i materiałów pomocniczych w warunkach określonych przez producenta lub wynikających z ich właściwości.

§ 7. 1. Pokój przyjęć prób do badań diagnostycznych wyposaża się w:

1)  urządzenia i sprzęt do identyfikowania i przechowywania prób do badań diagnostycznych;

2)  lampę bakteriobójczą.

2. Urządzenia i sprzęt znajdujące się w pokoju przyjęć prób do badań diagnostycznych powinny być wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.

§ 8. 1. Salę laboratoryjną wyposaża się w:

1)  wentylację grawitacyjną lub mechaniczną albo klimatyzację;

2)  lodówki oraz zamrażarki do przechowywania prób do badań diagnostycznych oraz materiałów pomocniczych służących do wykonywania badań.

2. Salę laboratoryjną wyposaża się ponadto w:

1)  cieplarki,

2)  autoklaw do wyjaławiania podłoży,

3)  autoklaw do niszczenia kultur po badaniach,

4)  sterylizator na suche powietrze,

5)  komorę laminarną do posiewów,

6)  szafy chłodnicze,

7)  lampy bakteriobójcze

- w przypadku wykonywania badań mikrobiologicznych.

3. Sala laboratoryjna powinna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych.

4. Wejście do sali laboratoryjnej powinno prowadzić przez śluzę dezynfekcyjną.

5. W sali laboratoryjnej wydziela się część pomieszczenia na zmywalnię szkła, ze zlewozmywakiem.

§ 9. 1. Laboratorium wyposaża się w sprzęt do gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami o odpadach.

2. Ścieki z laboratorium przed ich zrzutem do instalacji kanalizacyjnej poddaje się inaktywacji w odpowiedniej temperaturze lub przy zastosowaniu środków chemicznych zapewniających ich inaktywację.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

Opublikowane w internecie przez Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o. Oddział Dom Wydawniczy ABC http://www.abc.com.pl/

Kategoria: /