Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Rozporządzenia

Rozporządzenie - kliniki

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 16 sierpnia 2004 r.
w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych

(Dz. U. Nr 194, poz. 1993)


Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania dla pomieszczeń, urządzeń, aparatury i sprzętu kliniki weterynaryjnej.

§ 2. 1. Klinika weterynaryjna powinna mieścić się w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu przeznaczonego na inne cele, jeżeli pomieszczenia kliniki są wyraźnie oddzielone od innych pomieszczeń tego budynku lub lokalu.

2. Gabinety zabiegowe, poczekalnia, sala operacyjna i pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt powinny mieścić się:

1)  na poziomie terenu lub

2)  w suterenie, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jeżeli zapewnione jest oświetlenie naturalne dostosowane do rodzaju świadczonych usług.

3. Pozostałe pomieszczenia kliniki weterynaryjnej mogą mieścić się na różnych kondygnacjach.

§ 3. 1. Klinika weterynaryjna powinna mieć:

1)  odrębne wejście prowadzące bezpośrednio do pomieszczeń kliniki dostosowane do gatunków leczonych zwierząt;

2)  podłogi wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych;

3)  miejsce do przechowywania dokumentacji weterynaryjnej, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych;

4)  przy gabinetach zabiegowych poczekalnię z miejscami siedzącymi;

5)  instalacje:

a)    wodną,

b)    elektryczną,

c)    grzewczą,

d)    kanalizacyjną;

6)  urządzenia zapewniające wymianę powietrza.

2. W gabinetach zabiegowych ściany powinny być wykonane z materiałów gładkich, a przy umywalkach ponadto z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych.

3. W sali operacyjnej i pomieszczeniu do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt ściany, do wysokości 2 m, powinny być wykonane z materiałów trwałych, gładkich, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych.

4. W sali operacyjnej dla dużych zwierząt podłoga powinna być pokryta materiałem antypoślizgowym, trwałym, łatwo zmywalnym, odpornym na działanie wody i środków dezynfekcyjnych.

5. W gabinetach zabiegowych, pomieszczeniu do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt, sali operacyjnej, na zapleczu socjalnym i zapleczu sanitarnym powinny znajdować się umywalki z doprowadzoną bieżącą wodą ciepłą i zimną, środki do mycia i odkażania rąk, ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki.

6. Parapety w pomieszczeniach kliniki weterynaryjnej powinny być wykończone materiałem trwałym, gładkim, odpornym na działanie wody i środków dezynfekcyjnych i być łatwe do czyszczenia.

7. Grzejniki w pomieszczeniach kliniki weterynaryjnej powinny być gładkie i łatwe do czyszczenia.

8. W gabinetach zabiegowych, poczekalni, pomieszczeniu do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt i sali operacyjnej okna powinny być otwierane lub uchylne, chyba że w pomieszczeniach tych jest zainstalowana klimatyzacja.

§ 4. Powierzchnia i wysokość pomieszczeń kliniki weterynaryjnej powinna wynosić co najmniej:

1)  8 m2 i 2,2 m - w przypadku gabinetu zabiegowego;

2)  12 m2 i 2,2 m - w przypadku poczekalni;

3)  10 m2 i 2,2 m - w przypadku pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji małych zwierząt;

4)  35 m2 i 2,5 m - w przypadku pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji dużych zwierząt;

5)  10 m2 i 2,2 m - w przypadku sali operacyjnej dla małych zwierząt;

6)  35 m2 i 2,5 m - w przypadku sali operacyjnej dla dużych zwierząt;

7)  3 m2 i 2,2 m - w przypadku zaplecza sanitarnego;

8)  9 m2 i 2,2 m - w przypadku zaplecza socjalnego;

9)  2 m2 i 2,2 m - w przypadku magazynu do przechowywania środków i sprzętu dezynfekcyjnego;

10) 6 m2 i 2,2 m - w przypadku magazynu produktów leczniczych i wyrobów medycznych;

11) 8 m2 i 2,2 m - w przypadku zaplecza gospodarczego.

§ 5. Klinikę weterynaryjną wyposaża się w:

1)  sprzęt i urządzenia do przechowywania produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta lub wynikającymi z ich właściwości;

2)  pojemniki na odpady, w tym na odpady weterynaryjne.

§ 6. 1. Gabinety zabiegowe wyposaża się w:

1)  stół zabiegowy dostosowany wielkością do zakresu i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na środki dezynfekcyjne;

2)  lampę bakteriobójczą;

3)  stetoskop.

2. Urządzenia i sprzęt znajdujące się w pokoju przyjęć powinny być wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych i odpornych na środki dezynfekcyjne.

§ 7. Salę operacyjną wyposaża się w:

1)  sprzęt umożliwiający podawanie gazów medycznych, w tym tlenu;

2)  aparat do narkozy wziewnej;

3)  zestaw do intubacji dotchawiczej wraz z rurkami intubacyjnymi i laryngoskopem dostosowany do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych;

4)  worek samorozprężny;

5)  sprzęt do dożylnego podawania leków;

6)  stetoskop;

7)  pulsoksymetr;

8)  kardiomonitor;

9)  źródło światła bezcieniowego;

10) armaturę bezdotykową;

11) autoklaw lub sterylizator na suche powietrze;

12) pojemnik na odpady medyczne;

13) stół operacyjny dostosowany wielkością do zakresu i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na środki dezynfekcyjne;

14) lampę bakteriobójczą;

15) wentylację mechaniczną;

16) poskrom dla zwierząt w przypadku wykonywania usług weterynaryjnych dla dużych zwierząt.

§ 8. Pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt wyposaża się w:

1)  wentylację mechaniczną;

2)  klatki do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji, wykonane z materiałów trwałych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych, łatwe do czyszczenia, dostosowane do wielkości przetrzymywanych zwierząt - w przypadku świadczenia usług weterynaryjnych dla małych zwierząt;

3)  boksy do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji dostosowane do wielkości przetrzymywanych zwierząt - w przypadku świadczenia usług weterynaryjnych dla dużych zwierząt.

§ 9. Klinikę weterynaryjną wyposaża się w aparaturę i sprzęt diagnostyczny umożliwiający wykonanie co najmniej badań:

1)  morfologii i biochemii krwi;

2)  moczu;

3)  diagnostyki mikroskopowej;

4)  RTG;

5)  USG;

6)  EKG.

§ 10. Klinikę weterynaryjną wyposaża się w:

1)  przenośny sprzęt weterynaryjny,

2)  pojemniki zapewniające sterylność transportowanego sprzętu,

3)  sprzęt i urządzenia do przechowywania, podczas transportu, produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych, zgodnie z wymogami określonymi przez ich producenta lub wynikającymi z ich indywidualnych właściwości

- w przypadku gdy usługi weterynaryjne są świadczone poza kliniką weterynaryjną.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

Kategoria: /