Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Rozporządzenia

Rozporządzenie - lecznice

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 16 sierpnia 2004 r.
w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych

(Dz. U. Nr 194, poz. 1992)


Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania dla pomieszczeń, urządzeń, aparatury i sprzętu lecznicy weterynaryjnej.

§ 2. 1. Lecznica weterynaryjna powinna mieścić się w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu przeznaczonego na inne cele, jeżeli pomieszczenia lecznicy są wyraźnie oddzielone od innych pomieszczeń tego budynku lub lokalu.

2. Pokój przyjęć, poczekalnia, sala zabiegowo-operacyjna i pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt powinny mieścić się:

1)  na poziomie terenu lub

2)  w suterenie, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jeżeli zapewnione jest oświetlenie naturalne dostosowane do rodzaju świadczonych usług.

3. Pozostałe pomieszczenia lecznicy weterynaryjnej mogą mieścić się na różnych kondygnacjach.

§ 3. 1. Lecznica weterynaryjna powinna mieć:

1)  odrębne wejście prowadzące bezpośrednio do pomieszczeń lecznicy dostosowane do gatunków leczonych zwierząt;

2)  podłogi wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych;

3)  miejsce do przechowywania dokumentacji weterynaryjnej, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych;

4)  przy pokoju przyjęć poczekalnię z miejscami siedzącymi;

5)  instalacje:

a)    wodną,

b)    elektryczną,

c)    grzewczą,

d)    kanalizacyjną;

6)  urządzenia zapewniające wymianę powietrza.

2. W pokoju przyjęć ściany powinny być wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych, a przy umywalce ponadto z materiałów trwałych.

3. W sali zabiegowo-operacyjnej i pomieszczeniu do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt ściany, do wysokości 2 m, powinny być wykonane z materiałów gładkich, trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych.

4. W sali zabiegowo-operacyjnej dla dużych zwierząt podłoga powinna być pokryta materiałem antypoślizgowym, trwałym, łatwo zmywalnym, odpornym na działanie wody i środków dezynfekcyjnych.

5. W pokoju przyjęć, sali zabiegowo-operacyjnej, pomieszczeniu do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt, na zapleczu socjalnym i zapleczu sanitarnym powinny znajdować się umywalki z doprowadzoną bieżącą wodą ciepłą i zimną, środki do mycia i odkażania rąk, ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki.

6. Parapety w pomieszczeniach lecznicy weterynaryjnej powinny być wykończone materiałem trwałym, gładkim, odpornym na działanie wody i środków dezynfekcyjnych i być łatwe do czyszczenia.

7. Grzejniki w pomieszczeniach lecznicy weterynaryjnej powinny być gładkie i łatwe do czyszczenia.

8. W pokoju przyjęć, sali zabiegowo-operacyjnej, poczekalni, pomieszczeniu do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt okna powinny być otwierane lub uchylne, chyba że w pomieszczeniach tych jest zainstalowana klimatyzacja.

§ 4. Powierzchnia i wysokość pomieszczeń lecznicy weterynaryjnej powinna wynosić co najmniej:

1)  8 m2 i 2,2 m - w przypadku pokoju przyjęć;

2)  6 m2 i 2,2 m - w przypadku poczekalni;

3)  8 m2 i 2,2 m - w przypadku pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji małych zwierząt;

4)  15 m2 i 2,5 m - w przypadku pomieszczenia do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji dużych zwierząt;

5)  10 m2 i 2,2 m - w przypadku sali zabiegowo-operacyjnej dla małych zwierząt;

6)  28 m2 i 2,5 m - w przypadku sali zabiegowo-operacyjnej dla dużych zwierząt;

7)  3 m2 i 2,2 m - w przypadku zaplecza sanitarnego;

8)  6 m2 i 2,2 m - w przypadku zaplecza socjalnego;

9)  2 m2 i 2,2 m - w przypadku magazynu do przechowywania środków i sprzętu dezynfekcyjnego.

§ 5. Lecznicę weterynaryjną wyposaża się w:

1)  sprzęt i urządzenia do przechowywania produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta lub wynikającymi z ich właściwości;

2)  pojemniki na odpady, w tym na odpady weterynaryjne.

§ 6. 1. Pokój przyjęć wyposaża się w:

1)  stół zabiegowy dostosowany wielkością do zakresu i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych;

2)  lampę bakteriobójczą;

3)  stetoskop.

2. Urządzenia i sprzęt znajdujące się w pokoju przyjęć powinny być wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych.

§ 7. Salę zabiegowo-operacyjną wyposaża się w:

1)  sprzęt umożliwiający podawanie tlenu o pojemności co najmniej 250 litrów;

2)  zestaw do intubacji dotchawiczej z rurkami intubacyjnymi i laryngoskopem dostosowany do zakresu świadczonych usług weterynaryjnych;

3)  worek samorozprężny;

4)  sprzęt do dożylnego podawania leków;

5)  stetoskop;

6)  źródło światła bezcieniowego;

7)  armaturę bezdotykową;

8)  autoklaw lub sterylizator na suche powietrze;

9)  stół operacyjny dostosowany wielkością do zakresu i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych;

10) pojemnik na odpady medyczne;

11) lampę bakteriobójczą;

12) wentylację mechaniczną;

13) poskrom dla zwierząt w przypadku świadczenia usług weterynaryjnych dla dużych zwierząt.

§ 8. Pomieszczenie do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji zwierząt wyposaża się w:

1)  wentylację mechaniczną;

2)  klatki do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji, wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych, dostosowane do wielkości przetrzymywanych zwierząt - w przypadku świadczenia usług dla małych zwierząt;

3)  boksy do stacjonarnego leczenia, obserwacji i izolacji dostosowane do wielkości przetrzymywanych zwierząt - w przypadku świadczenia usług weterynaryjnych dla dużych zwierząt.

§ 9. Lecznicę weterynaryjną wyposaża się w:

1)  przenośny sprzęt weterynaryjny,

2)  pojemniki zapewniające sterylność transportowanego sprzętu,

3)  sprzęt i urządzenia do przechowywania, podczas transportu, produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych, zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta lub wynikającymi z ich właściwości

- w przypadku gdy usługi weterynaryjne są świadczone poza lecznicą weterynaryjną.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

Kategoria: /