Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, 668351759, 668211493, 759509483
NIP: 634-17-59-255
konto ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Fundacja Lekarzy Weterynarii Senior

Fundację Lekarzy Weterynarii "Senior" zwana dalej Fundacją utworzyła Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna
Siedziba Fundacji - 00-565 Warszawa Al. Przyjaciół 1
Data i nr wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - 18.04.2007r./0000278939 z ostatnią  
zmianą z  dnia 23.01.2012r./0000278939.

Fundacja  jest już organizacją pożytku publicznego

Nr konta Fundacji - 68 1020 1156 0000 7502 0076 6402

Zarząd Fundacji tworzą:
 - Andrzej Juchniewicz - Prezes Zarządu Fundacji
 - Jacek Andrzej Karwacki - Wiceprezes Zarządu Fundacji  
- Witold Aleksander Preiss - Sekretarz Zarządu Fundacji
 
Radę Fundacji tworzą:
- Zbigniew Wróblewski - Przewodniczący Rady
- Piotr Żmuda - Sekretarz Rady
- Tomasz Górski - Członek Rady
- Józef Jagielski - Członek Rady
- Piotr Kwieciński - Członek Rady
- Danuta Pawicka-Stefanko - Członek Rady
- Roman Strokoń - Członek Rady

 
Cele statutowe Fundacji:
   1/ celem Fundacji jest wspomaganie lekarzy weterynarii, w tym seniorów w szczególności w zakresie:
       - pomocy materialnej na rzecz lekarzy weterynarii i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej:
       - działania na rzecz niepełnosprawnych lekarzy weterynarii
   Fundacja ma realizować swoje cele poprzez sprawowanie opieki nad lekarzami weterynarii znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej.
   Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Majątek Fundacji początkowo stanowił fundusz założycielski przyznany przez Fundatora Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną na przyszłą  działalność. Pozostałe środki na realizacje celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działania  mogą pochodzić z:
1/ darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów oraz subwencji,
2/ odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
3/ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4/ dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
5/ dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
6/ 1% odpisu podatku, jako organizacji pożytku publicznego

Fundacja nie wypłaca wynagrodzeń, nagród i innych świadczeń członkom Zarządu i Rady, a ponosi jedynie koszty prowadzenia księgowości.
Fundacja nie udzieliła i nie otrzymała pożyczek finansowych.
Fundacja nie nabyła obligacji, jak również akcji w spółkach prawa handlowego.
Fundacja nie nabyła nieruchomości, jak również innych środków trwałych.
Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych lub samorządowych.
Fundacja nie posiada zobowiązań podatkowych.


Na szlachetne cele określone w statucie Fundacji można już przekazać 1% odpis podatku z rozliczenia rocznego za 2013r.
- o co gorąco apelujemy.