Skreślenie z rejestru lekarzy weterynarii Śl.I.L-W

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Zgodnie z art.18 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. 2019, poz.1140, tj.) okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna skreśla lekarza weterynarii z rejestru min. utraty PWZ (ust. 1), pozbawienia PWZ (ust. 2 i 3), przeniesienia miejsca wykonywania zawodu na teren innej izby (przypadek opisany wyżej), nieuiszczenia składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 rok i w przypadku śmierci.

Utrata PWZ następuje w przypadku utraty obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego, ubezwłasnowolnienia, utraty praw publicznych, nieuiszczenia składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 rok, upływu czasu na które zostało prawo przyznane i zrzeczenia się PWZ.

Lekarz weterynarii, który wykonuje zawód lekarza weterynarii poza granicami naszego kraju może wystąpić z wnioskiem o wykreślenie z rejestru lekarzy weterynarii w związku z przeniesieniem miejsca wykonywania zawodu, oświadczając jednocześnie, że nie wykonuje zawodu lekarza weterynarii na terenie RP (przykładowy wniosek o skreślenie w związku z pracą za granicą poniżej).

Lekarz weterynarii, który nie wykonuje zawodu lekarza weterynarii w żadnej formie na terenie RP, ani za granicą i który nie chce być członkiem Izby może złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru członków Śl.I.L-W. zrzekając się jednocześnie PWZ z zastrzeżeniem art. 18, ust. 2 (przykładowy wniosek o skreślenie w związku ze zrzeczeniem się PWZ poniżej).

Do każdego z ww. wniosków należy dołączyć oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (też do pobrania).

Załączniki do pobrania

Śląska Izba Lekarsko - Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4

32 726 15 07

795 509 483

668 351 759

668 211 493

biuro@izbawetkatowice.pl

NIP: 634-17-59-255

ING Bank Śląski: 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Facebook

i

Posiedzenia Rady

Fundacja Lekarzy Weterynarii Senior

Konferencje, szkolenia, kursy i inne spotkania

Newsletter

 

Zapisz się na nasz newsletter. Podaj swój adres email