Fundacja Lekarzy Weterynarii Senior

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Fundację Lekarzy Weterynarii „Senior” zwana dalej Fundacją utworzyła Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna
Siedziba Fundacji – 00-565 Warszawa Al. Przyjaciół 1
Data i nr wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 18.04.2007r./0000278939 z ostatnią zmianą z dnia 23.01.2012r./0000278939.
Fundacja jest już organizacją pożytku publicznego.

Nr konta Fundacji – 68 1020 1156 0000 7502 0076 6402

Zarząd Fundacji tworzą:

 • Andrzej Juchniewicz – Prezes Zarządu Fundacji
 • Jacek Andrzej Karwacki – Wiceprezes Zarządu Fundacji
 • Witold Aleksander Preiss – Sekretarz Zarządu Fundacji
 • Radę Fundacji tworzą:

 • Zbigniew Wróblewski – Przewodniczący Rady
 • Piotr Żmuda – Sekretarz Rady
 • Tomasz Górski – Członek Rady
 • Józef Jagielski – Członek Rady
 • Piotr Kwieciński – Członek Rady
 • Danuta Pawicka-Stefanko – Członek Rady
 • Roman Strokoń – Członek Rady
 • Cele statutowe Fundacji:
  1. celem Fundacji jest wspomaganie lekarzy weterynarii, w tym seniorów w szczególności w zakresie:
  – pomocy materialnej na rzecz lekarzy weterynarii i ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
  – działania na rzecz niepełnosprawnych lekarzy weterynarii.
  Fundacja ma realizować swoje cele poprzez sprawowanie opieki nad lekarzami weterynarii znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej.
  Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

  Majątek Fundacji początkowo stanowił fundusz założycielski przyznany przez Fundatora Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną na przyszłą działalność. Pozostałe środki na realizacje celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działania mogą pochodzić z:
  1. darowizn krajowych i zagranicznych, spadków i zapisów oraz subwencji,
  2. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
  6. 1% odpisu podatku, jako organizacji pożytku publicznego.

  Fundacja nie wypłaca wynagrodzeń, nagród i innych świadczeń członkom Zarządu i Rady, a ponosi jedynie koszty prowadzenia księgowości.
  Fundacja nie udzieliła i nie otrzymała pożyczek finansowych.
  Fundacja nie nabyła obligacji, jak również akcji w spółkach prawa handlowego.
  Fundacja nie nabyła nieruchomości, jak również innych środków trwałych.
  Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych lub samorządowych.
  Fundacja nie posiada zobowiązań podatkowych.

  Na szlachetne cele określone w statucie Fundacji można już przekazać 1% odpis podatku z rozliczenia rocznego za 2013r.
  – o co gorąco apelujemy.

  Śląska Izba Lekarsko - Weterynaryjna

  40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4

  32 726 15 07

  795 509 483

  668 351 759

  668 211 493

  biuro@izbawetkatowice.pl

  NIP: 634-17-59-255

  ING Bank Śląski: 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

  Facebook

  i

  Posiedzenia Rady

  Fundacja Lekarzy Weterynarii Senior

  Konferencje, szkolenia, kursy i inne spotkania

  Newsletter

   

  Zapisz się na nasz newsletter. Podaj swój adres email