Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
konto ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Paszporty

Aby zostać wpisanym do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wystawiania pszportów dla zwierząt towarzyszących (pies, kot, fretka) nalezy przesłać do Izby wypełniony wniosek (do pobrania poniżej w zakładce Paszporty), mieć opłacone składki członkowskie na bieżąco w samorządzie zawodowym, być wpisanym do regulaminu zlz jako lekarz weterynarii wykonujący zawód w tym zlz, zlz winien być wyposażony w czytnik mikroczipów (we wniosku należy wpisac NUMER SERYJNY czytnika), znać przepisy prawa dotyczące wystawiania paszportów. We wniosku należy wpisać indywidualny adres e-mail, by móc zalogować sie do bazy WetSystems w celu wprowadzania danych z paszportu.

W przypadku zmiany nazwiska, adresu zlz, miejsca wykonywania zawodu lek.wet., czy też zaprzestania wykonywania zawodu lekarz weterynarii winien jest złożyć stosowny wniosek o dokonanie zmian w rejestrze lekarzy weterynarii upoważnionych do wystawiania paszportów. Gotowe wzory wniosków znajdują się poniżej w zakładce Paszporty.

W przypadku zaprzestania wykonywania zawodu w zlz, w którym lekarz weterynarii wystawiał paszporty i pozostały na stanie czyste druki paszportów, lekarz może wystąpić do Śl.I.L-W. o przepisanie druków na innego lekarza wykonującego zawód i wpisanego do cytowanego rejestru z tego zlz. Wniosek do pobrania poniżej w zakładce Paszporty. W przypadku niemożności przepisania (nie ma drugiego lekarza upoważnionego) lekarz weterynarii lub ostatecznie podmiot prowadzący musi czyste druki zwrócić do biura Izby.

Do każdego z ww. wniosków należy dołączyć również podpisane oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (też do pobrania).

Doubezpieczenie

Aby doubezpieczyć się w zakresie odpowiedzialności zawodowej lub od nieszczęśliwych wypadków należy wypełnić stosowny wniosek i przesłać go do biura Izby (wniosek do pobrania niżej w zakładce Ubezpieczenia).

Wpis do ewidencji zlz, zmiany w ewidencji zlz, wykreślenie z ewidencji zlz, wypis z ewidencji ZLZ

Kompletny wniosek do wpisu ZLZ do ewidencji składa się z: prawidłowo wypełnionego wniosku podmiotu prowadzącego zlz o wpis, regulaminu zlz i odpowiednigo oświadczenia kierownika oraz właściwej opłaty za wpis, zgodnie z rozporządzeniem (gabinet i przychodnia 300,-, pozostałe 600,-) - dokumenty do pobrania niżej w zakładce ZLZ, opłatę można wpłacić na konto Izby z dopiskiem "za wpis zlz". Dodatkowo należy przedłożyć wydruk z CEIDG lub kopie KRS (w przypadku osób prawnych) oraz dokument potwierdzający prawo do lokalu (kopie umowy najmu/dzierżawy lokalu lub oświadczenie o prawie własności).

W celu dokonania zmiany we wpisie do ewidencji zlz jak i zgłoszenie zmian, które zaszły w zakładzie leczniczym dla zwierząt (godziny pracy, rodzaj świadczonych usług itp.) należy do biura Izby złożyć powiadomienie o zmianie w regulaminie i jednobrzmiący nowy regulamin zlz (oba dokumenty do pobrania niżej w zakładce ZLZ).
W przypadku zmiany adresu siedziby zlz - oprócz ww. dokumentów również wydruk z CEIDG lub wyciąg z KRS, w którym uwzglednione zostały zmiany.
W przypadku zmiany kierownika zlz - dodatkowo należy zlożyć oświadczenie podpisane przez kierownika zlz (druk do pobrania niżej)

Za zmiany we wpisie do ewidencji, pobierana jest opłata w wysokości 50% opłaty za wpis (gabinet i przychodnia 150,-, pozostałe 300,-) - zgodnie ze zmianą ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt. Opłata nie jest pobierana gdy zmiana dotyczy godzin świadczenia usług, zakresu świadczonych usług, spraw dotyczących formy prowadzenia dokumnetacji czy przeprowadzanych szkoleń.

Wykreślenie zlz z ewidencji dokonuje się na pisemny wniosek podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt. Do wniosku należy dołączyć wyduk z CEIDG lub KRS (w przypadku osób prawnych) o wykreśleniu działalności lub dokonanej zmianie (wniosek do pobrania niżej w zakładce ZLZ).

Wypis z ewidencji zlz wydawany jest każdorazowo, bezpłatnie na pisemny wniosek podmiotu prowadzącego lub kierownika ZLZ - wniosek do pobrania niżej w zakładce ZLZ

Do każdego z ww. wniosków należy dołączyć podpisane oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (też do pobrania).

 

Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu

Podstawa prawna - art. 2d, ust.1 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych - "W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarz weterynarii składa okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej, na terenie której zamierza wykonywać zawód, wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu oraz przedstawia odpowiednie dokumenty stwierdzające spełnienie wymagan określonych w ustawie..."

Poniżej wykaz dokumentów, które należy złożyc w biurze Izby:

  • wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu (druk do pobrania poniżej w zakładce Stwierdzenie PWZ)
  • dyplom lub  odpis dyplomu zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt.2 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1140, tj.) (nie zaświadczenie!),
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo - do wglądu (biuro sporządza odpis) 
  • zaświadczenie od lekarza stwierdzające, że ze względu na stan zdrowia osoba składająca wniosek może wykonywać zawód lekarza weterynarii (art.2 ust. 1, pkt. 4)  ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. 2019, poz.1140, tj.) - bezterminowe, dla Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
  • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i posiadaniu pełnych praw publicznych (druk do pobrania poniżej w zakładce Stwierdzenie PWZ)
  • kartę rejestracyjną (druk do pobrania poniżej w zakładce Stwierdzenie PWZ)
  • potwierdzenie wniesienia pierwszej składki w wysokości 150 zł (w przypadku skladania dokumentów osobiście w biurze pierwszą składkę można wpłacić na miejscu kartą)
  • oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przeniesienie na teren innej Izby

W przypadku przeniesienia miejsca wykonywania zawodu na teren innej Izby należy wypełnić zamieszczony poniżej wniosek (w zakładce Skreślenie z Izby) i przesłać go do macierzystej Izby w celu uzyskania stosownych potwierdzeń (dokonane przez ROZ, Przewodniczącego Sądu oraz osoby upoważnionej przez Przezesa Rady w sprawie niezalegania ze składkami członkowskimi), po czym biuro Izby prześle go do Izby wskazanej w nagłówku. Natomiast na konto Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387 wpłacić pierwszą składkę w wysokości 75 zł (zostanie ona zaksięgowana za własciwy miesiąc zgodnie z zapisem uchwały).

Podstawa - uchwała KRLW nr 12/V/2009 z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie trybu postępowania w związku z przeniesieniem się lekarza weterynarii do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być członkiem nie wykonując zawodu.

Do wniosku należy dołączyc oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (też do pobrania).

Skreślenie z rejestru lekarzy weterynarii Śl.I.L-W

Zgodnie z art.18 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. 2019, poz.1140, tj.) okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna skreśla lekarza weterynarii z rejestru min. utraty PWZ (ust. 1), pozbawienia PWZ (ust. 2 i 3), przeniesienia miejsca wykonywania zawodu na teren innej izby (przypadek opisany wyżej), nieuiszczenia składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 rok i w przypadku śmierci.

Utrata PWZ następuje w przypadku utraty obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego, ubezwłasnowolnienia, utraty praw publicznych, nieuiszczenia składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 rok, upływu czasu na które zostało prawo przyznane i zrzeczenia się PWZ.

Lekarz weterynarii, który wykonuje zawód lekarza weterynarii poza granicami naszego kraju może wystąpić z wnioskiem o wykreślenie z rejestru lekarzy weterynarii w związku z przeniesieniem miejsca wykonywania zawodu, oświadczając jednocześnie, że nie wykonuje zawodu lekarza weterynarii na terenie RP (przykładowy wniosek o skreślenie w związku z pracą za granicą poniżej, w zakładce Skreślenie z Izby).

Lekarz weterynarii, który nie wykonuje zawódu lekarz weterynarii w żadnej formie na terenie RP, ani za granicą i który nie chce być członkiem Izby może złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru czlonków Śl.I.L-W. zrzekając się jednoczesnie PWZ z zastrzeżeniem art. 18, ust. 2 (przykładowy wniosek o skreślenie w związku ze zrzeczeniem się PWZ poniżej, w zakładce Skreślenie z Izby)

Do każdego z ww. wniosków należy dołączyć oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na doręczanie pism w postępowaniu administracyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (też do pobrania).

Inne kwestie dotyczące wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

W czasie wykonywania zawodu lekarza weterynarii zdarzają się przypadki, gdy koniecznym jest okazanie się zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie prawa wykonywania zawodu (praca, studia specjalizacyjne, bank itp.), lekarz weterynarii będzie aspirował bądź podjął pracę lekarza weterynarii za granicą RP, nastąpiły zmiany danych osobowych (nazwisko), adresu, miejsca wykonywania zawodu, uzyskał 200 i więcej punktów w związku z ustawicznym kształceniem sie, lekarz weterynarii zakończył z różnych powodów wykonywanie zawodu, w związku z czym nie spełnia warunków koniecznych, by być członkiem Izby i chce zostać wykreślonym z rejestru lekarzy weterynarii Śl.I.L-W. W zakładce "Wykonywanie zawodu lek.wet." zamieszczone są wzory wniosków przewidziane do poszczególnych wymienionych przypadków, do wykorzystania.