Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Budżet na rok 2019

UCHWAŁA Nr 8/2019

Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach

z dnia 16 marca 2019r.


w sprawie budżetu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2019r.

Na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1479 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
WPŁYWY
 1. Składki członkowskie     651.550,00
 2. Dystrybucja paszportów     280.000,00
 3. Wpływy z opłat z rejestracji praktyk     13.000,00
 4. Wpływy ze zmian w regulaminach zlz    10.000,00
 5. Pozostałe wpływy    10.500,00
 6. Odsetki bankowe (OKO)    2.000,00
 7. Zwroty kosztów sądowych i kosztów upomnień  5.000,00
Ogółem wpływy:    972.050,00

§ 2.
KOSZTY
 1. Amortyzacja środków trwałych  25.000,00
 2. Zakupy materiałowe i usług na utrzymanie biura Izby  160.000,00
  1. Telekomunikacyjne   6.000,00
  2. Utrzymanie siedziby (woda, prąd, gaz, wywóz śmieci, podatki itp)   22.000,00
  3. Usługi prawnicze, księgowo-kadrowe, informatyczne  70.000,00
  4. Artykuły biurowe i eksploatacyjne  8.000,00
  5. Artykuły spożywcze, woda mineralna  6.000,00
  6. Opłaty pocztowe, kurierskie  20.000,00
  7. Pozostałe  28.000,00
 3. Koszty bankowe   1.500,00
 4. Płace zasadnicze pracowników  140.000,00
 5. Umowy zlecenie i o dzieło   30.000,00
 6. Narzuty dotyczące płac  30.000,00
 7. Delegacje   60.000,00
  1. Członków Rady i Prezydium     25.500,00
  2. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej    20.000,00
  3. Sądu Śl.I.L-W    7.000,00
  4. Komisji Rewizyjnej   500,00
  5. Pozostałe      7.000,00
 8. Paszporty  140.000,00
       
  1. Materiały  132.000,00
        2. Wysyłka     8.000,00
 9. Koszt organizacji Zjazdu Lekarzy Weterynarii 50.000,00
 10. Koszty spotkań, sympozjów organizowanych przy udziale i pod patronatem Śl.I.L-W.    25.000,00
 11. Dofinansowanie szkoleń, organizacja wycieczki  40.000,00
 12. Zapomogi jednorazowe   20.000,00
 13. Składka na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej    180.000,00
 14. Pozostałe koszty   8.550,00
 15. Ubezpieczenie OC lekarzy weterynarii  40.000,00
 16. Rezerwa budżetowa 22.000,00
Ogółem koszty (wydatki)     972.050,00

§ 3.
 
Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej upoważnia Radę tejże Izby do przesunięcia środków w poszczególnych paragrafach i działach w przypadkach uzasadnionych potrzeb.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Niniejszy budżet bilansuje przychody z kosztami. W budżecie uwzględniono wydatki na rzecz utrzymania lokalu, kosztów usług z tym związanych, na prawidłowe funkcjonowanie Izby na dotychczasowym poziomie, regularne opłacanie składki do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, dofinansowanie szkoleń dla lekarzy weterynarii i organizację wycieczki, Święta Lekarzy Weterynarii oraz Mikołajek.
 
 
Przewodniczący  Zjazdu  Michał Konopa
z-ca przewodniczącego  Zjazdu Bogdan Lisak
z-ca przewodniczącego  Zjazdu Grzegorz Tokarczyk
sekretarz Zjazdu Katarzyna Dudzińska-Salamon
sekretarz  Zjazdu Beata Sułkowska