Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Budżet na rok 2020

UCHWAŁA Nr 4/2020

Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach

z dnia 07 sierpnia 2020 r.


w sprawie budżetu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2020 r.

Na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1140), i art. 14h ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) i uchwały 1370/VII/2020 z 23.06.2020 r. Rady Śl.I.L-W. w sprawie zwołania Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w trybie obiegowym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, uchwala się, co następuje:

 
§ 1.
WPŁYWY
 1. Składki członkowskie     608.075,00
 2. Dystrybucja paszportów     230.000,00
 3. Wpływy z opłat z rejestracji praktyk     8.000,00
 4. Wpływy ze zmian w regulaminach zlz    10.000,00
 5. Pozostałe wpływy    3.500,00
 6. Odsetki bankowe (OKO)    2.000,00
 7. Zwroty kosztów sądowych i kosztów upomnień  2.000,00
Ogółem wpływy:    883.575,00

§ 2.
KOSZTY
 1. Amortyzacja środków trwałych  22.000,00
 2. Zakupy materiałowe i usług na utrzymanie biura Izby  175.000,00
  1. Telekomunikacyjne   5.000,00
  2. Utrzymanie siedziby (woda, prąd, gaz, wywóz śmieci, podatki itp)   22.000,00
  3. Usługi prawnicze, księgowo-kadrowe, informatyczne  70.000,00
  4. Artykuły biurowe i eksploatacyjne  16.000,00
  5. Artykuły spożywcze, woda mineralna  10.000,00
  6. Opłaty pocztowe, kurierskie  24.000,00
  7. Pozostałe  28.000,00
 3. Koszty bankowe   1.500,00
 4. Płace zasadnicze pracowników  190.000,00
 5. Umowy zlecenie i o dzieło   160.000,00
 6. Narzuty dotyczące płac  35.000,00
 7. Delegacje   20.000,00
  1. Członków Rady i Prezydium     5.500,00
  2. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej    7.000,00
  3. Sądu Śl.I.L-W    2.000,00
  4. Komisji Rewizyjnej   500,00
  5. Pozostałe      5.000,00
 8. Paszporty  110.000,00
       
  1. Materiały  105.000,00
        2. Wysyłka     5.000,00
 9. Koszt organizacji Zjazdu Lekarzy Weterynarii 13.000,00
 10. Koszty spotkań, sympozjów organizowanych przy udziale i pod patronatem Śl.I.L-W.    7.075,00
 11. Dofinansowanie szkoleń, organizacja wycieczki  30.000,00
 12. Zapomogi jednorazowe   16.000,00
 13. Składka na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej    190.000,00
 14. Pozostałe koszty   10.000,00
 15. Ubezpieczenie OC lekarzy weterynarii  48.000,00
Ogółem koszty (wydatki)     883.575,00

§ 3.
 
Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej upoważnia Radę tejże Izby do przesunięcia środków w poszczególnych paragrafach i działach w przypadkach uzasadnionych potrzeb.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Niniejszy budżet bilansuje przychody z kosztami. W budżecie uwzględniono wydatki na rzecz utrzymania lokalu, kosztów usług z tym związanych, na prawidłowe funkcjonowanie Izby na dotychczasowym poziomie, regularne opłacanie składki do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju budżet został przeliczony i dostosowany do obiektywnych wydatków, w niektórych działach niższych niż w roku ubiegłym i niż wstępnie zaplanowanych.
 
Podpisano przez Prezesa Rady Śl.I.L-W. lek. wet. Krzysztofa Orlika i Sekretarza Śl.I.L-W. lek. wet. Mariusza Grzesiczka