Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
konto ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Budżet na rok 2022

UCHWAŁA Nr 10/2021

Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach

z dnia 18 września 2021 r.


w sprawie budżetu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2022 r.

Na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1140),  uchwala się, co następuje:

 
§ 1.
WPŁYWY
 1. Składki członkowskie     690.000,00
 2. Dystrybucja paszportów     310.000,00
 3. Wpływy z opłat z rejestracji praktyk     12.000,00
 4. Wpływy ze zmian w regulaminach zlz    13.000,00
 5. Pozostałe wpływy    4.500,00
 6. Odsetki bankowe (OKO)    200,00
 7. Zwroty kosztów sądowych i kosztów upomnień  2.300,00
Ogółem wpływy:    1 032 000,00

§ 2.
KOSZTY
 1. Amortyzacja środków trwałych  25.000,00
 2. Zakupy materiałowe i usług na utrzymanie biura Izby  166.000,00
  1. Telekomunikacyjne   5.000,00
  2. Utrzymanie siedziby (woda, prąd, gaz, wywóz śmieci, podatki itp)   20.000,00
  3. Usługi prawnicze, księgowo-kadrowe, informatyczne  40.000,00
  4. Artykuły biurowe i eksploatacyjne  10.000,00
  5. Artykuły spożywcze, woda mineralna  6.000,00
  6. Opłaty pocztowe, kurierskie  50.000,00
  7. Pozostałe  20.000,00
 3. Koszty bankowe   600,00
 4. Płace zasadnicze pracowników  220.000,00
 5. Umowy zlecenie i o dzieło   30.000,00
 6. Narzuty dotyczące płac  35.000,00
 7. Delegacje   30.000,00
  1. Członków Rady i Prezydium     10.000,00
  2. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej    10.000,00
  3. Sądu Śl.I.L-W    5.000,00
  4. Komisji Rewizyjnej   500,00
  5. Pozostałe      4.500,00
 8. Paszporty  185.000,00
       
  1. Materiały  165.000,00
        2. Wysyłka     20.000,00
 9. Koszt organizacji Zjazdu Lekarzy Weterynarii 30.000,00
 10. Koszty spotkań, sympozjów organizowanych przy udziale i pod patronatem Śl.I.L-W.   10.000,00
 11. Dofinansowanie szkoleń, organizacja wycieczki  10.000,00
 12. Zapomogi jednorazowe   16.000,00
 13. Składka na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej    210.000,00
 14. Pozostałe koszty   31.400,00
 15. Ubezpieczenie OC lekarzy weterynarii  48.000,00
Ogółem koszty (wydatki)     1 032 000,00

§ 3.
 
Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej upoważnia Radę tejże Izby do przesunięcia środków w poszczególnych paragrafach i działach w przypadkach uzasadnionych potrzeb.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Niniejszy budżet bilansuje przychody z kosztami. W budżecie uwzględniono wydatki na rzecz utrzymania lokalu, kosztów usług z tym związanych, na prawidłowe funkcjonowanie Izby na dotychczasowym poziomie oraz regularne opłacanie składki do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a także dofinansowanie szkoleń dla lekarzy weterynarii i innych imprez z udziałem Śl.I.L-W..
 
Podpisano:
Przewodniczący Konopa Michał
z-ca przewodniczącego Kuczera Konrad
z-ca przewodniczącego Lisak Bogdan
sekretarz Brandwein Monika
sekretarz Kubica-Malarz Sylwia