Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów na delegatów do 31.03.2021r.

Uchwała nr 1690/VII/2021
Rady Śląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej
w Katowicach
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały 1632/VII/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia wyborów delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy i Sprawozdawcze Zjazdy Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach oraz terminów ich odbywania się.

Na podstawie art. 14 i art. 29, ust. 4 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1140), oraz rozdziału 8 załącznika do uchwały z dnia 17.10.2011 r. nr 50/2011/V Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu lekarzy weterynarii, uchwala się co następuje:

§ 1


1. Dotychczasowe brzmienie pkt 1 § 2 uchwały:
„Termin zbierania formularzy z danymi kandydatów na delegatów określony zostaje na dzień 24.03.2021 r.”
Zmienia się następująco:
„Termin zbierania formularzy z danymi kandydatów na delegatów określony zostaje na dzień 31.03.2021 r.
2. Dotychczasowe brzmienie pkt 2 § 2 uchwały:
„Termin ogłoszenia list kandydatów określony zostaje na dzień 31.03.2021 r.”
Zmienia się następująco:
„Termin ogłoszenia list kandydatów określony zostaje na dzień 01.04.2021 r.
3. Dotychczasowe brzmienie pkt 3 § 2 uchwały:
„Termin na przesłanie „kopert na kartę do głosowania” upływa dnia 28.04.2021 r.”
Zmienia się następująco:
„Termin na przesłanie „kopert na kartę do głosowania” upływa dnia 05.05.2021 r.
4. Dotychczasowe brzmienie pkt 4 § 2 uchwały:
„Termin ew. drugiej tury na głosowanie upływa 31.05.2021 r.”
Zmienia się następująco:
„Termin ew. drugiej tury na głosowanie upływa 30.06.2021 r.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały 1632/VII/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia wyborów delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy i Sprawozdawcze Zjazdy Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach oraz terminów ich odbywania się pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała została podjęta w związku z urealnianiem terminów przeprowadzenia II etapu wyborów korespondencyjnych i ewentualnej drugiej tury tych wyborów.


Lek. wet. Krzysztof Orlik
Prezes Rady Śl.I.L-W

Lek. wet. Mariusz Grzesiczek
Sekretarz Śl.I.l-W.

Kategoria: /