Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Ważne - dotyczy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisania do rejestru lekarzy weterynarii

Wszystkim starającym się o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru lekarzy weterynarii przypominamy brzmienie art. 2e ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych:

1. Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii albo odmowa przyznania tego prawa przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną powinny być dokonane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami lub oświadczeniami określonymi w ustawie. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna potwierdza otrzymanie wniosku w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa w tym terminie do ich uzupełnienia.

Dotyczy to wyłącznie tych, którzy dostarczyli do biura Izby komplet (po zweryfikowaniu skanów) dokumentów wraz z potwierdzeniem wniesienia pierwszej składki członkowskiej  i otrzymaniu pisemnym potwierdzeniu wpływu tych dokumentów.

Kategoria: /