Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Aktualności

Ważne - dotyczy wpisu zlz do ewidencji prowadzonej przez Radę Śl.I.L-W.

Podmiotom, które czekają na wpis zakładu leczniczego dla zwierząt do ewidencji prowadzonej przez radę okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej przypominamy brzmienie art. 17 ust. 7 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt:

7. Jeżeli organ prowadzący ewidencję nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 6, a od dnia wpływu wniosku o wpis do tego organu upłynęło 60 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, w którym organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Zapis ten dotyczy tych, którzy dostarczyli do biura Izby komplet wymaganych dokumentów (po uprzednim sprawdzeniu przesłanych skanów) i wnieśli stosowną opłatę za wpis, otrzymali potwierdzenie ich wpływu (e-mail, ePUAP) a następnie, po upływie 60 dni dostarczyli pisemne zawiadomienie o rozpoczęciu działalności.

Kategoria: /