Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Ocena i analiza ryzyka zawodowego

Komunikat

Przypominamy o obowiązku posiadania w zakładach leczniczych dla zwierząt indywidualnych opracowań - ocena i analiza ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy.
Indywidualne, niezbędne dla potrzeb i specyfiki naszych zakładów opracowania są dalej dostępne do uzyskania za pośrednictwem Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na wcześniej ustalonych zasadach.
Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udziela biuro Izby w godzinach pracy.

Prezes Rady ŚlIL-W

doc_small wniosek do pobrania

Od 01 lipca 2017 cena opracowania wynosi 86,10,oo zł (70 zł netto + 16,10 zł 23% VAT).

Wpłatę należy dokonać na następujący rachunek:
Studio Grafiki Reklamowej ASPECT Mirosław Sosna
ul. Żółkiewskiego 6/44
43-300 Bielsko-Biała
Rachunek nr : ING Bank Śląski 45 1050 1070 1000 0001 0184 6392

Nowe rozporządzenia UE w sprawie paszportów

W zakładce Prawo/paszporty/przepisy prawne publikujemy ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003, które określa zasady przemieszczania zwierząt towarzyszących na terenie Wspólnoty Europejskie, jak również ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013. Rozporządzenia te weszły w życie, ale obowiązywać będą od 29 grudnia 2014r. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.