Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Rezygnacja z papierowej wersji "Życia Weterynaryjnego"

W związku z ustaleniami podjętymi na ostatnim, wrześniowym, posiedzeniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wynikającymi z rosnącej ceny druku "Życia Weterynaryjnego" i dostępnością do jego wersji elektronicznej, prosimy lekarzy weterynarii, członków Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o przesłanie na adres biura wniosku w przypadku chęci rezygnacji z papierowej wersji tegoż miesięcznika.

Wniosek można przesłać tradycyjną drogą pocztową, jako skan/zdjęcie dołączony do poczty elektronicznej bądź złożyć bezpośrednio w biurze izby.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie zgłoszenia zmiany adresu korespondencyjnego, dwukrotny zwrot egzemplarza "Życia Weterynaryjnego" do Izby z tego powodu, będzie traktowane jako rezygnacja z jego otrzymywania.

Przypomnienie o ustawowym obowiązku informowania o adresie i miejscu wykonywania zawodu.

Przypominamy wszystkim lekarzom weterynarii, czlonkom Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o brzmieniu art. 17 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych:

Art. 17 [Wpis do rejestru członków izby]

1. Lekarz weterynarii, posiadający prawo wykonywania zawodu, przed podjęciem wykonywania zawodu na terenie okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej obowiązany jest uzyskać wpis do rejestru członków tej izby.

1a. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się następujące informacje:

(...)

3) miejsce zamieszkania i adres lekarza weterynarii;

(...)

9) miejsce wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

10) adnotacje uzupełniające, dotyczące w szczególności posiadanych kwalifikacji i tytułów zawodowych oraz stopni i tytułów naukowych;

1b. Lekarz weterynarii przekazuje okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej dane objęte rejestrem, o którym mowa w ust. 1, i powiadamia o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 1a pkt 3, 4, 9 i 10, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

Prosimy wszystkich lekarzy weterynarii, członków Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o weryfikacje danych związanych z miejscem wykonywania zawodu i adresie korespondencyjnym w Izbie. Informacje o zmianach należy zgłaszać pisemnie - listem tradycyjnym, skanem/zdjęciem podpisanego pisma dolączonego do poczty elektronicznej lub pismem zlożonym bezpośrednio w biurze.