Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, 668351759, 668211493, 759509483
NIP: 634-17-59-255
konto ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Ważne - dotyczy wpisu zlz do ewidencji prowadzonej przez Radę Śl.I.L-W.

Podmiotom, które czekają na wpis zakładu leczniczego dla zwierząt do ewidencji prowadzonej przez radę okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej przypominamy brzmienie art. 17 ust. 7 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt:

7. Jeżeli organ prowadzący ewidencję nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 6, a od dnia wpływu wniosku o wpis do tego organu upłynęło 60 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, w którym organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Zapis ten dotyczy tych, którzy dostarczyli do biura Izby komplet wymaganych dokumentów (po uprzednim sprawdzeniu przesłanych skanów) i wnieśli stosowną opłatę za wpis, otrzymali potwierdzenie ich wpływu (e-mail, ePUAP) a następnie, po upływie 60 dni dostarczyli pisemne zawiadomienie o rozpoczęciu działalności.

Wyciąg z "Dobrej praktyki wystawiania paszportów"

W związku z bardzo licznymi zapytaniami poniżej przytaczamy dwa punkty "Dobrej praktyki wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących"

8. Za prawidłowe wypełnienie paszportu oraz dokonanie wpisu w programie WETSystems odpowiada lekarz weterynarii wydający paszport. W przypadku popełnienia pomyłki w wypisywaniu paszportu lekarz weterynarii winien wypisać nowy druk paszportu (...)
14. W przypadku braku możliwości dokonania kolejnych wpisów w paszporcie w związkU z wypełnieniem wszystkich jego rubryk wcześniejszymi wpisami, uprawniony lekarz
weterynarii winien:
a) dokonać identyfikacji zwierzęcia i wdrożyć procedurę wydania nowego paszportu, za którego wydanie obciąża kosztami posiadacza zwierzęcia;
b) wpisać do nowego paszportu jedynie aktualne, ostatnie dane dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie, szczepienia przeciwko innym chorobom zakaźnym, profilaktyki i leczenia wobec kleszczy, profilaktyki i leczenia echinokokozy oraz wynik badania serologicznego w kierunku określenia miana przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny, a w programie WETSystems rozpocząć procedurę unieważnienia paszportu wskazując datę unieważnienia, jego powód oraz ewentualne uwagi dot. unieważnienia. Należy pamiętać, iż wprowadzić te dane w programie WETSystems może tylko lekarz, który wystawił dany paszport, w przypadku zaistnienia potrzeby unieważnienia paszportu wystawionego przez innego uprawnionego lekarza weterynarii należy skontaktować się z właściwą okręgową izbą lekarsko-weterynaryjną, wskazaną przez program WETSystems po wybraniu funkcji „Unieważnienie”. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku unieważnienie wymaga zatwierdzenia przez właściwą okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną;
c) unieważnić stary paszport poprzez przekreślenie jego stron zawierających dane właściciela, opis zwierzęcia i dane dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie z adnotacją „anulowano” oraz podpisem z datą oraz pieczęcią uprawnionego lekarza weterynarii. Anulowany paszport pozostawia się właścicielowi zwierzęcia.

Informacja dla składających zamówienia paszportowe.

Bardzo prosimy o uważne składanie zamówień i wpisywanie pełnych danych, np. adres do wysyłki (a nie samą nazwę ulicy, co jest najczęstszym uchybieniem), czy nazwisko kierownika zlz (a nie tylko imię).

BŁĘDNIE WYPISANE ZAMÓWIENIA SĄ ANULOWANE!!!

Podróżowanie ze zwierzętami towarzyszącymi z i do Wielkiej Brytanii po 01 stycznia 2021 r.

Podróżowanie ze zwierzątami domowymi do i z Wielkiej Brytanii od 01.01.2021

Pełne informacje na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Przemieszczanie-zwierzat-domowych-z-Wielkiej-Brytanii-do-Unii-Europejskiej/idn:1548

Dodatkowo broszura informacyjna MRiRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/brexit--co-po-1-stycznia-2021

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii (z aktywnymi linkami) pdf smallpismo

Sprawdź swoje konto składkowe w bazie .WETFIN

Informujemy wszystkich lekarzy weterynarii, członków Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, że jest możliwość samodzielnego kontrolowania swojego konta składkowego. W tym celu należy zalogować się do systemu .WETFIN, zgodnie z instrukcją wpisując: wynik działania matematycznego, jako login swój numer PWZ (LW i pięć cyfr, wpisane bez spacji) i hasło utworzone również zgodnie z zaleceniami. Jedynym warunkiem korzystania z tego udogodnienia jest zgłoszenie do biura izby aktualnego, indywidualnego adresu e-mail.

Ikonka (logo Śl.I.L-W) do wejścia do sytemu znajduje sie po lewej stronie ekranu naszej strony internetowej, tuż pod paskiem zakładek.