Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Komunikat w sprawie funkcjonowania zlz w czasie epidemii koronawirusa

Szanowne Koleżanki i kKoledzy
W związku z licznymi telefonami do mnie i do biura Izby z pytaniami jak się zachować w obecnej sytuacji epidemiologicznej odpowiadam:

Mimo ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego wszelkie usługi nadal mogą być wykonywane (również usługi weterynaryjne).
Samorząd nie może nakazać takiego lub innego postępowania, musimy działać w ramach prawa, jednak wydaje mi się, że trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem. Ze względu na bezpieczeństwo siebie i swoich pracowników jak również naszych klientów w mojej przychodni zastosowaliśmy procedury ograniczające wizyty. Jak się dowiedziałem niektóre zlz-ty postąpiły podobnie, a niektóre zamknęły drzwi. Decyzja jednak w tej kwestii należy wyłącznie do podmiotu prowadzącego zlz.

U siebie powiadomiłem swoich klientów poprzez facebooka i stronę www. oraz wywiesiłem informację przed wejściem do przychodni.

IMG 2301

Krzysztof Orlik
Prezes Rady ŚILW

Komunikat KRL-W w sprawie zachowania się w zlz podczas epidemii koronawirusa

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Lekarze Weterynarii, Szanowni Państwo,

Z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego chciałbym przypomnieć o szczególnej potrzebie kierowania się wiedzą lekarsko-weterynaryjną na temat zabezpieczenia przed chorobą zakaźną w zakładach leczniczych dla zwierząt. Konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie zasad ochrony przed zakażeniem wirusem, które nam lekarzom weterynarii są dobrze znane, a także informowanie o tych zasadach klientów - właścicieli zwierząt oraz wymaganie od nich ich przestrzegania. Obowiązek ten ciąży w równej mierze na wszystkich lekarzach weterynarii bez względu na to, czy są pracownikami zakładów leczniczych dla zwierząt, czy pracodawcami. Sposób jego realizacji powinien być dostosowany do konkretnych uwarunkowań lokalowych i organizacyjnych, a także specyfiki działania danego zakładu leczniczego dla zwierząt. Jednocześnie przypominam podmiotom prowadzącym zakłady lecznicze dla zwierząt i kierownikom tych zakładów o konieczności podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pracowników i klientów zakładu leczniczego dla zwierząt.

Prezes KRL-W
lek. wet. Jacek Łukaszewicz

 

Odbieranie odpadów weterynaryjnych w czasie epidemii.

Szanowne Koleżanki i Koledzy 

Spalarnia odpadów medycznych SARPI w Dąbrowie Górniczej nie przyjmuje odpadów weterynaryjnych, w związku z tym odpady te nie są odbierane przez niektórych przewoźników z zakładów leczniczych dla zwierząt.

Jestem po rozmowie z urzędnikiem w Urzędzie Marszałkowskim. Pan twierdzi, że jeszcze są spalarnie w Katowicach i Gliwicach, które spalają takie odpady medyczne weterynaryjne. Urzędnik ten sugerował, żeby prosić odbierających takie odpady o przekazywanie ich do tych spalarni. Nie wiem czy to się uda, ponieważ w sytuacji kiedy przewoźnik nie posiada umowy z taką spalarnią, czy uda się ją podpisać. Jednocześnie po zapytaniu czy możemy przez jakiś czas magazynować takie odpady urzędnik stwierdził, że reguluje to odpowiednia ustawa o magazynowaniu takich odpadów. Z tego co wiem to trzeba mieć zezwolenie Starosty i trzeba mieć chłodnię do tego celu.

Proszę o informacje jak wygląda sytuacja w tym zakresie.

Krzysztof Orlik - Prezes Rady Śl.I.L-W

Postępowanie z martwymi zwierzętami domowymi

W związku z licznymi pytaniami i informacjami zamieszczonymi m.in. na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie postępowania z martwymi zwierzętami domowymi informujemy:
I.
1. postępowanie ze zwłokami zwierząt uregulowane jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), a także rozporządzeniem Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.
2. uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (a do nich zaliczone są zwłoki padłych zwierząt domowych) są materiałem kategorii 1 podlegającym usunięciu, czyli przetworzone w drodze sterylizacji ciśnieniowej w zakładzie utylizacyjnym, a następnie poddane procesowi spalenia lub współspalenia.
3. istnieje możliwość grzebania całych lub spopielonych zwłok zwierząt domowych (prochów), na zatwierdzonym grzebowisku/cmentarzu dla zwierząt/ (wykaz na stronie internetowej GIW)
4. zwłoki muszą być przewożone przez podmioty transportowe zajmujące się działalnością polegającą na odbieraniu martwych zwierząt od właścicieli lub z zlz i wywózką do zakładów czasowo składujących zwłoki (tzw. zakładów pośrednich) lub bezpośrednio do zakładów utylizacyjnych. Wśród takich podmiotów są też zakłady gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwa oczyszczania miasta, schroniska dla zwierząt (rejestr podmiotów transportowych i zakładów pośrednich na stronie internetowej GIW)
II.
Właściciel/opiekun zwierzęcia padłego ma obowiązek:
1. przekazać zwłoki firmie transportującej uboczne produkty zwierzęce, która przewiezie je do zakładu pośredniego (np. do zakładu gospodarki komunalnej, schroniska) lub bezpośrednio do zakładu utylizacyjnego
2. Przekazać zwłoki zwierzęcia na grzebowisko (cmentarz) dla zwierząt.
III.
W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii zgonu zwierzęcia:
1. w zlz – kierownik zlz ma obowiązek przekazać zwłoki do utylizacji zgodnie z rozporządzeniem,
2. w przypadku eutanazji/uśpienia w miejscu zamieszkania właściciela – patrz postępowanie jak w II. Punkt 1.
Nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność polegająca na usuwaniu ubocznych produktów zwierzęcych (w tym zwierząt domowych) sprawują powiatowi lekarze weterynarii.