Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Ważna informacja dla obsługujących kasy fiskalne.

W związku wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących określającą nową matrycę VAT informujemy, że zgodnie z zapisami rozporządzenia od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe wytyczne dotyczące przypisywania stawek VAT do określonych liter (§ 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia):

"Podatnicy, prowadząc ewidencję przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:
a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy"

Nowa matryca stawek VAT musi zostać wprowadzona we wszystkich kasach fiskalnych – zarówno urządzeniach online’owych, jak i kasach z papierową lub elektroniczną kopią paragonu. Wszystkie nowe kasy muszą mieć stawki VAT przypisane do określonych liter zgodnie z nowym rozporządzeniem. Natomiast kasy, które zostały zafiskalizowane przed wejściem w życie nowych przepisów, czyli przed 1 maja 2019 r., wymagają zmiany matrycy stawek VAT. Właściciele urządzeń mają na to czas do 31 lipca 2019 r.
W związku z powyższym prosimy o zweryfikowanie przypisania stawek VAT w państwa kasach fiskalnych.

Ponadto w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych, ustawodawca nałożył obowiązek podpisania oświadczenia przez wszystkich użytkowników urządzeń.
Pracownicy, zleceniobiorcy czy inne osoby, którzy już prowadzili ewidencję sprzedaży na kasie przed wejściem w życie nowych przepisów (niezależnie od formy zatrudnienia, także  wykonujący  pracę w ramach działalności gospodarczej), muszą zapoznać się z instrukcją i podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami ewidencji najpóźniej do 31 maja 2019 r. Natomiast osoby, które rozpoczną pracę z kasą, muszą przekazać podatnikowi podpisane oświadczenie przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Oświadczenie składane jest na piśmie, w dwóch egzemplarzach, z czego jeden jest dla pracownika, a drugi powinien być przechowywany z dokumentami księgowymi, do wglądu w razie kontroli.

Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników, który sam obsługuje kasę fiskalna nie składa oświadczenia sam sobie.

W załączniku wzór oświadczenia wraz z instrukcją.

pdf small oświadczenie i instrukcja

 

Składka członkowska - 45 zł

Informujemy, że składka członkowska nie uległa zmianie i na okres od 01 kwietnia 2019r. do 31 marca 2020r.  wynosi 45 zł.

Wzory wniosków

Uwaga!

W celu ułatwienia załatwiania wszelkich spraw administracyjnych dotyczących przynależności do Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz wykonywania zawodu lekarza weterynarii w zakładce "Dokumnety do pobrania" znajdują się podzakładki, a w nich wzory między innymi wniosków w sprawie zmiany nazwiska, adresu, miejsca wykonywania zawodu, o zaświadczenie PWZ, o wypis z ewidencji, zmiany upoważnienia do wystawiania paszportów, zrzeczenia się PWZ i inne.