Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Śl.I.L-W. 2021 r.

W związku z kończącą się kadencją oganów Śl.I.L-W przyszedł czas na wybory nowych delegatów, a co za tym idzie nowych organów Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Jednakże trwająca pandemia nie pozwala przeprowadzić wybory delegatów w sposób tradycyjny. Dlatego Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła w dniu 21.01.2021 r. uchwałę nr  70/2021/VII  w sprawie regulaminu do wyborów organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów. Na jej podstawie Rada Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej podjęła 23.02.2021 r. uchwałę nr 1632/VII/2021 w sprawie regulaminu wyborów w Śl.I.L-W. i terminów tych wyborów.

Wybory tegoroczne odbędą się w trybie korespondencyjnym w dwóch eteapach. Etap I to zbieranie kandydatur na delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy i Zjazdy Sprawozdawcze, a w konsekwencji do organów Śl.I.L-W. Rozpoczyna się on 3 marca 2021 wysłaniem do każdego lekarza weterynarii, członka Śl.I.L-W. wykonującego zawód lekarza weterynarii na terenie działania Śl.I.L-W. lub niewykonującego zawód, ale posiadającego adres korespondncyjny (podany do akt osobowych) na terenie Śląska, pakietów wyborczych (wysłanych listem poleconym), w których znajduje się:

- informacja dotycząca przeprowadzenia wyborów "ETAP I wybór kandydatów na delegatów" (też do pobrania pdf small tutaj)

- formularz zgłoszeniowy kandydata (też do pobrania doc small tutaj)

- lista wyborców z danego rejonu

- kopertę zwrotną do nieodpłatnego odesłania do Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej formularza zgłoszeniowego kandydata

Poniżej zamieszczamy podjęte uchwały w sprawie podziału na rejony wyborcze (uwaga, nowa numeracja i podział Katowic na 6 rejonów wyborczych), regulaminu wyborów korespondencyjnych oraz uchwałę w sprawie powołania komisji wyborczej:

pdf small uchwała w sprawie rejonów wyborczych

pdf small uchwała w sprawie regulaminu wyborów i terminów

pdf small Regulamin wyborów korespondencyjnych

pdf small uchwała w sprawie Komisji wyborczej

Wyciąg z "Dobrej praktyki wystawiania paszportów"

W związku z bardzo licznymi zapytaniami poniżej przytaczamy dwa punkty "Dobrej praktyki wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących"

8. Za prawidłowe wypełnienie paszportu oraz dokonanie wpisu w programie WETSystems odpowiada lekarz weterynarii wydający paszport. W przypadku popełnienia pomyłki w wypisywaniu paszportu lekarz weterynarii winien wypisać nowy druk paszportu (...)
14. W przypadku braku możliwości dokonania kolejnych wpisów w paszporcie w związkU z wypełnieniem wszystkich jego rubryk wcześniejszymi wpisami, uprawniony lekarz
weterynarii winien:
a) dokonać identyfikacji zwierzęcia i wdrożyć procedurę wydania nowego paszportu, za którego wydanie obciąża kosztami posiadacza zwierzęcia;
b) wpisać do nowego paszportu jedynie aktualne, ostatnie dane dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie, szczepienia przeciwko innym chorobom zakaźnym, profilaktyki i leczenia wobec kleszczy, profilaktyki i leczenia echinokokozy oraz wynik badania serologicznego w kierunku określenia miana przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny, a w programie WETSystems rozpocząć procedurę unieważnienia paszportu wskazując datę unieważnienia, jego powód oraz ewentualne uwagi dot. unieważnienia. Należy pamiętać, iż wprowadzić te dane w programie WETSystems może tylko lekarz, który wystawił dany paszport, w przypadku zaistnienia potrzeby unieważnienia paszportu wystawionego przez innego uprawnionego lekarza weterynarii należy skontaktować się z właściwą okręgową izbą lekarsko-weterynaryjną, wskazaną przez program WETSystems po wybraniu funkcji „Unieważnienie”. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku unieważnienie wymaga zatwierdzenia przez właściwą okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną;
c) unieważnić stary paszport poprzez przekreślenie jego stron zawierających dane właściciela, opis zwierzęcia i dane dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie z adnotacją „anulowano” oraz podpisem z datą oraz pieczęcią uprawnionego lekarza weterynarii. Anulowany paszport pozostawia się właścicielowi zwierzęcia.

Praca biura

W związku z remontem siedziby Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i trwającą epidemią biuro Śl.I.L-W. pracuje w trybie zdalnym do odwołania. Wszelkie sprawy prosimy kierować drogą mailową, przez skrzynkę ePUAP lub telefonicznie: 668351759, 668211493

Telefony stacjonarne nie są odbierane.