Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Ważne - dotyczy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisania do rejestru lekarzy weterynarii

Wszystkim starającym się o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru lekarzy weterynarii przypominamy brzmienie art. 2e ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych:

1. Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii albo odmowa przyznania tego prawa przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną powinny być dokonane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami lub oświadczeniami określonymi w ustawie. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna potwierdza otrzymanie wniosku w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa w tym terminie do ich uzupełnienia.

Dotyczy to wyłącznie tych, którzy dostarczyli do biura Izby komplet (po zweryfikowaniu skanów) dokumentów wraz z potwierdzeniem wniesienia pierwszej składki członkowskiej  i otrzymaniu pisemnym potwierdzeniu wpływu tych dokumentów.

Ważne - dotyczy wpisu zlz do ewidencji prowadzonej przez Radę Śl.I.L-W.

Podmiotom, które czekają na wpis zakładu leczniczego dla zwierząt do ewidencji prowadzonej przez radę okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej przypominamy brzmienie art. 17 ust. 7 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt:

7. Jeżeli organ prowadzący ewidencję nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 6, a od dnia wpływu wniosku o wpis do tego organu upłynęło 60 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, w którym organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Zapis ten dotyczy tych, którzy dostarczyli do biura Izby komplet wymaganych dokumentów (po uprzednim sprawdzeniu przesłanych skanów) i wnieśli stosowną opłatę za wpis, otrzymali potwierdzenie ich wpływu (e-mail, ePUAP) a następnie, po upływie 60 dni dostarczyli pisemne zawiadomienie o rozpoczęciu działalności.

Wyciąg z "Dobrej praktyki wystawiania paszportów"

W związku z bardzo licznymi zapytaniami poniżej przytaczamy dwa punkty "Dobrej praktyki wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących"

8. Za prawidłowe wypełnienie paszportu oraz dokonanie wpisu w programie WETSystems odpowiada lekarz weterynarii wydający paszport. W przypadku popełnienia pomyłki w wypisywaniu paszportu lekarz weterynarii winien wypisać nowy druk paszportu (...)
14. W przypadku braku możliwości dokonania kolejnych wpisów w paszporcie w związkU z wypełnieniem wszystkich jego rubryk wcześniejszymi wpisami, uprawniony lekarz
weterynarii winien:
a) dokonać identyfikacji zwierzęcia i wdrożyć procedurę wydania nowego paszportu, za którego wydanie obciąża kosztami posiadacza zwierzęcia;
b) wpisać do nowego paszportu jedynie aktualne, ostatnie dane dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie, szczepienia przeciwko innym chorobom zakaźnym, profilaktyki i leczenia wobec kleszczy, profilaktyki i leczenia echinokokozy oraz wynik badania serologicznego w kierunku określenia miana przeciwciał neutralizujących wirus wścieklizny, a w programie WETSystems rozpocząć procedurę unieważnienia paszportu wskazując datę unieważnienia, jego powód oraz ewentualne uwagi dot. unieważnienia. Należy pamiętać, iż wprowadzić te dane w programie WETSystems może tylko lekarz, który wystawił dany paszport, w przypadku zaistnienia potrzeby unieważnienia paszportu wystawionego przez innego uprawnionego lekarza weterynarii należy skontaktować się z właściwą okręgową izbą lekarsko-weterynaryjną, wskazaną przez program WETSystems po wybraniu funkcji „Unieważnienie”. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku unieważnienie wymaga zatwierdzenia przez właściwą okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną;
c) unieważnić stary paszport poprzez przekreślenie jego stron zawierających dane właściciela, opis zwierzęcia i dane dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie z adnotacją „anulowano” oraz podpisem z datą oraz pieczęcią uprawnionego lekarza weterynarii. Anulowany paszport pozostawia się właścicielowi zwierzęcia.