Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Komunikat WIF - recepty

Poniżej zamieszczamy pismo Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wraz z komunikatem w sprawie weterynaryjnych numerowanych recept na środki odurzające i psychotropowe.

pdf small Pismo

pdf small Komunikat

html small link do wniosku o przydział unikalnych numerów identyfikacyjnych recepty na leki kategorii dostępności "Rpw" -lekarze weterynarii 

html small link do wniosku o przydział unikalnych numerów identyfikacyjnych recepty na produkty lecznicze o kategorii dostępności innej niź "Rpw"

Kasy fiskalne on-line

Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas on-line. Możliwość stosowania kas on-line oznacza, że nie nakłada się obowiązku wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących na kasy on-line (z wyjątkiem niektórych branż szczególnie narażonych na nieprawidłowości - nie dotyczy to zakładów leczniczych dla zwierząt).

Stosowanie kas rejestrujących starego typu, poza branżami szczególnie narażonymi na nieprawidłowości, będzie możliwe do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej - w przypadku kas z papierowym zapisem kopii.


Podstawa prawna: pdf smallArt. 145b. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2174 z późn. zmianami)

Poniżej zamieszczamy broszurę przygotowaną przez Ministerstwo Finansów dotyczącą zmian w zakresie kas rejestrujących od 01 maja 2019

pdf small broszura

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

Poniżej zamieszczamy komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie wydawania zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty, na których przepisany zostanie produkt leczniczy o kategorii dostępności „Rpw” lub zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

pdf small komunikat

doc small wzór wniosku o PWZ

html small link do wniosku do WIF

UWAGA! dotyczy recept na leki psychotropowe i odurzające "Rpw"

W związku ze zmianą jaką wprowadziło z dniem 01 stycznia 2021 roku rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2424)
informujemy, że unikalne numery identyfikacyjne recepty na leki zawierające substancje psychotropowe i środki odurzające (kategoria dostępności "Rpw" - wykaz N i wykaz P) wydaje WIF właściwy na adres zamieszkania lekarza weterynarii.
Poniżej cytat z rozporządzenia:

§ 4, ust. 10. W przypadku osoby wystawiającej receptę będącej lekarzem weterynarii zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty, na których przepisany zostanie produkt leczniczy:

1) o kategorii dostępności „Rpw”, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo farmaceutyczne,

- wydaje wojewódzki inspektor farmaceutyczny właściwy ze względu na adres zamieszkania tej osoby.

pdf smallRozporządzenie

Aby uzyskać wyżej wymienione numery należy pobrać i wypełnić wniosek (dostępny na stronie WIF Katowice https://www.wif.katowice.pl/wik/dokumenty-do-pobrania/przydzial-zakresu-liczb/przydzial-zakresu-liczb-1/11735, lub poniżej i wraz z zaświadczeniem o posiadanym prawie wykonywania zawodu wysłać listem do WIF Katowice, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice lub przez platformę ePUAP (NIE e-mail).

Techniczna uwaga - zakres numerów winien być podzielny przez 25 i ze względów technicznych: lepiej wystąpić o mniejszy zakres, gdyż po jego uzyskaniu lekarz weterynarii musi zlecić drukarni wydrukowanie recept z tymi przyznanymi numerami (lub wpisać ręcznie), a jest to prostsze gdy numerów jest mniej.

wniosek o przydział zakresu unikalnych numerów recept (wysyłany do WIF wraz z zaświadczeniem PWZ)

wniosek o zaświadczenie PWZ (wysyłany do Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o uzyskanie zaświadczenia PWZ)