Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Śl.I.L-W. 2021 r. - komunikat 3

Etap II to wybory delegatów na Zjzad Sprawozdawczo-Wyborczy i Sprawozdawcze Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Rozpoczyna się on 14 kwietnia 2021 wysłaniem do każdego lekarza weterynarii, członka rejonu wyborczego, z którego został/zostali zgłoszeni kandydat/kandydaci, pakietów wyborczych (listem poleconym), w których znajduje się:

- informacja dotycząca przeprowadzenia wyborów "ETAP II wybór delegatów" (też do pobrania pdf small tutaj)

- karta do głosowania

- oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu  (też do pobrania pdf small tutaj)

- koperta na kartę do głosowania

- kopertę zwrotną do nieodpłatnego odesłania do Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej karty do głosowania w kopercie plus oświadczenia

Kopertę zwrotną wraz z oświadczeniem i kopertą z kartą do głosowania należy dostarczyć (wysłać pocztą  lub wrzucić do skrzynki pocztowej zamieszczonej na ogrodzeniu siedziby) do dnia 05 maja 2021 r. 

UWAGA! Liczy się data wpłynięcia do Komisji Wyborczej, której adres jest tożsamy z adresem Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a nie data stempla pocztowego na kopercie zwrotnej.

 

 

Lista kandydatów na delegatów

Pełna lista kandydatów na delegatów znajduje się w zakładce po prawej stronie, pod informacją o moźliwości przekazania 1% podatku na Fundację Senior.

Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów na delegatów do 31.03.2021r.

Uchwała nr 1690/VII/2021
Rady Śląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej
w Katowicach
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały 1632/VII/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia wyborów delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy i Sprawozdawcze Zjazdy Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach oraz terminów ich odbywania się.

Na podstawie art. 14 i art. 29, ust. 4 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1140), oraz rozdziału 8 załącznika do uchwały z dnia 17.10.2011 r. nr 50/2011/V Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu lekarzy weterynarii, uchwala się co następuje:

§ 1


1. Dotychczasowe brzmienie pkt 1 § 2 uchwały:
„Termin zbierania formularzy z danymi kandydatów na delegatów określony zostaje na dzień 24.03.2021 r.”
Zmienia się następująco:
„Termin zbierania formularzy z danymi kandydatów na delegatów określony zostaje na dzień 31.03.2021 r.
2. Dotychczasowe brzmienie pkt 2 § 2 uchwały:
„Termin ogłoszenia list kandydatów określony zostaje na dzień 31.03.2021 r.”
Zmienia się następująco:
„Termin ogłoszenia list kandydatów określony zostaje na dzień 01.04.2021 r.
3. Dotychczasowe brzmienie pkt 3 § 2 uchwały:
„Termin na przesłanie „kopert na kartę do głosowania” upływa dnia 28.04.2021 r.”
Zmienia się następująco:
„Termin na przesłanie „kopert na kartę do głosowania” upływa dnia 05.05.2021 r.
4. Dotychczasowe brzmienie pkt 4 § 2 uchwały:
„Termin ew. drugiej tury na głosowanie upływa 31.05.2021 r.”
Zmienia się następująco:
„Termin ew. drugiej tury na głosowanie upływa 30.06.2021 r.

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały 1632/VII/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia wyborów delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy i Sprawozdawcze Zjazdy Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach oraz terminów ich odbywania się pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała została podjęta w związku z urealnianiem terminów przeprowadzenia II etapu wyborów korespondencyjnych i ewentualnej drugiej tury tych wyborów.


Lek. wet. Krzysztof Orlik
Prezes Rady Śl.I.L-W

Lek. wet. Mariusz Grzesiczek
Sekretarz Śl.I.l-W.

Informacja dot. szczepienia lekarzy weterynarii przeciwko Covid-19

Szanowni Państwo,
w związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informuję, że Śląska Izba Lekarsko - Weterynaryjna
nie posiada informacji o objęciu szczepieniami przeciwko Covid-19 wszystkich lekarzy
weterynarii zatrudnionych w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz w Inspekcji Weterynaryjnej.


Wyjątkiem są lekarze weterynarii wykonujący czynności związane z kontrolą występowania zakażenia
SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby, którzy zostali uwzględnieniu w grupie „0”,
zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 8. obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512).


O zmianach w tym zakresie będą Państwo informowani na bieżąco.