Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Pismo Min.Środowiska w sprawie elektronicznego Rejestru-BDO

Poniżej pismo z Ministerstwo Środowiska, w sprawie obowiązku zarejestrowania się w elektronicznym Rejestrze-BDO, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Rejestr-BDO, który stanowi pierwszy moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
Prosimy podmioty prowadzące zakłady lecznicze dla zwierząt o zapoznanie się z pismem.

 pdf small pismo MŚ

Szkolenie z zakresu leczenia zwierząt egzotycznych towarzyszących

Rada Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej planuje przeprowadzić cykl szkoleń z zakresu leczenia zwierząt egzotycznych towarzyszących w codziennej praktyce weterynaryjnej,

Szkolenie przeprowadziłby dr Jaroslaw Zajączkowski, który proponuje przeprowadzenie trzech wykładów czterogodzinnych:

1. Diagnostyka kliniczna chorób zwierząt egzotycznych towarzyszących (gady, ptaki, drobne ssaki)
2. Metody prowadzenia skutecznej terapii chorób zwierząt egzotycznych towarzyszących.
3. Najczęściej występujące choroby zwierząt egzotycznych towarzyszących.

W związku z duzym zainteresowaniem, a co za tym idzie zorganizowaniem szkolenia w wynajętej, bardziej pojemnej sali, została zwiększona pula uczestników szkolenia. Po dodaniu chętnych z listy rezerwowej zostało jeszcze 5 wolnych miejsc. 

Chętnych prosimy o zgłaszanie sie do biura Izby do końca roku 2019.

  szczegóły szkolenia wkrótce

Informacja dla składających zamówienia paszportowe.

Bardzo prosimy o uważne składanie zamówień i wpisywanie pełnych danych, np. adres do wysyłki (a nie samą nazwę ulicy, co jest najczęstszym uchybieniem), czy nazwisko kierownika zlz (a nie tylko imię).

BŁĘDNIE WYPISANE ZAMÓWIENIA SĄ ANULOWANE!!!

Postępowanie z martwymi zwierzętami domowymi

W związku z licznymi pytaniami i informacjami zamieszczonymi m.in. na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie postępowania z martwymi zwierzętami domowymi informujemy:
I.
1. postępowanie ze zwłokami zwierząt uregulowane jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), a także rozporządzeniem Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.
2. uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (a do nich zaliczone są zwłoki padłych zwierząt domowych) są materiałem kategorii 1 podlegającym usunięciu, czyli przetworzone w drodze sterylizacji ciśnieniowej w zakładzie utylizacyjnym, a następnie poddane procesowi spalenia lub współspalenia.
3. istnieje możliwość grzebania całych lub spopielonych zwłok zwierząt domowych (prochów), na zatwierdzonym grzebowisku/cmentarzu dla zwierząt/ (wykaz na stronie internetowej GIW)
4. zwłoki muszą być przewożone przez podmioty transportowe zajmujące się działalnością polegającą na odbieraniu martwych zwierząt od właścicieli lub z zlz i wywózką do zakładów czasowo składujących zwłoki (tzw. zakładów pośrednich) lub bezpośrednio do zakładów utylizacyjnych. Wśród takich podmiotów są też zakłady gospodarki komunalnej, przedsiębiorstwa oczyszczania miasta, schroniska dla zwierząt (rejestr podmiotów transportowych i zakładów pośrednich na stronie internetowej GIW)
II.
Właściciel/opiekun zwierzęcia padłego ma obowiązek:
1. przekazać zwłoki firmie transportującej uboczne produkty zwierzęce, która przewiezie je do zakładu pośredniego (np. do zakładu gospodarki komunalnej, schroniska) lub bezpośrednio do zakładu utylizacyjnego
2. Przekazać zwłoki zwierzęcia na grzebowisko (cmentarz) dla zwierząt.
III.
W przypadku stwierdzenia przez lekarza weterynarii zgonu zwierzęcia:
1. w zlz – kierownik zlz ma obowiązek przekazać zwłoki do utylizacji zgodnie z rozporządzeniem,
2. w przypadku eutanazji/uśpienia w miejscu zamieszkania właściciela – patrz postępowanie jak w II. Punkt 1.
Nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność polegająca na usuwaniu ubocznych produktów zwierzęcych (w tym zwierząt domowych) sprawują powiatowi lekarze weterynarii.