Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Wakacyjne posiedzenie Rady Śl.I.L-W.

Wakacyjne posiedzenie Rady Śl.I.L-W., kończące VII kadencję odbędzie się  27 sierpnia 2021 r. 

Wszelkie sprawy, wnioski i dokumenty, które winny być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy dostarczyć do biura Izby (poczta, skrzynka pocztowa umieszczona na bramie wjazdowej do siedziby Izby) do dnia  20 sierpnia 2021 r. (do godz. 14.oo). Przed wysłaniem prosimy o nadesłanie  skanów dokumentów na adres e-mail, w celu ich sprawdzenia. Dokumenty złożone po tym terminie będa rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu. Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie powyższych terminów.

Kasy fiskalne on-line

Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas on-line. Możliwość stosowania kas on-line oznacza, że nie nakłada się obowiązku wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących na kasy on-line (z wyjątkiem niektórych branż szczególnie narażonych na nieprawidłowości - nie dotyczy to zakładów leczniczych dla zwierząt).

Stosowanie kas rejestrujących starego typu, poza branżami szczególnie narażonymi na nieprawidłowości, będzie możliwe do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej - w przypadku kas z papierowym zapisem kopii.


Podstawa prawna: pdf smallArt. 145b. ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2174 z późn. zmianami)

Poniżej zamieszczamy broszurę przygotowaną przez Ministerstwo Finansów dotyczącą zmian w zakresie kas rejestrujących od 01 maja 2019

pdf small broszura

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

Poniżej zamieszczamy komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie wydawania zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty, na których przepisany zostanie produkt leczniczy o kategorii dostępności „Rpw” lub zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

pdf small komunikat

doc small wzór wniosku o PWZ

html small link do wniosku do WIF

UWAGA! dotyczy recept na leki psychotropowe i odurzające "Rpw"

W związku ze zmianą jaką wprowadziło z dniem 01 stycznia 2021 roku rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2424)
informujemy, że unikalne numery identyfikacyjne recepty na leki zawierające substancje psychotropowe i środki odurzające (kategoria dostępności "Rpw" - wykaz N i wykaz P) wydaje WIF właściwy na adres zamieszkania lekarza weterynarii.
Poniżej cytat z rozporządzenia:

§ 4, ust. 10. W przypadku osoby wystawiającej receptę będącej lekarzem weterynarii zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty, na których przepisany zostanie produkt leczniczy:

1) o kategorii dostępności „Rpw”, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo farmaceutyczne,

- wydaje wojewódzki inspektor farmaceutyczny właściwy ze względu na adres zamieszkania tej osoby.

pdf smallRozporządzenie

Aby uzyskać wyżej wymienione numery należy pobrać i wypełnić wniosek (dostępny na stronie WIF Katowice https://www.wif.katowice.pl/wik/dokumenty-do-pobrania/przydzial-zakresu-liczb/przydzial-zakresu-liczb-1/11735, lub poniżej i wraz z zaświadczeniem o posiadanym prawie wykonywania zawodu wysłać listem do WIF Katowice, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice lub przez platformę ePUAP (NIE e-mail).

Techniczna uwaga - zakres numerów winien być podzielny przez 25 i ze względów technicznych: lepiej wystąpić o mniejszy zakres, gdyż po jego uzyskaniu lekarz weterynarii musi zlecić drukarni wydrukowanie recept z tymi przyznanymi numerami (lub wpisać ręcznie), a jest to prostsze gdy numerów jest mniej.

wniosek o przydział zakresu unikalnych numerów recept (wysyłany do WIF wraz z zaświadczeniem PWZ)

wniosek o zaświadczenie PWZ (wysyłany do Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o uzyskanie zaświadczenia PWZ)

Druga tura II etapu wyborów delegatów na Zjazdy

W dniu 26.05.2021, zgodnie z uchwałą Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 1694/VII/2021 z 20.05.2021 r. rozpoczyna się druga tura II etapu wyborów delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy i Sprawozdawcze Zjazdy Lekarzy Weterynarii Śl.I.L-W.
W tym dniu do wszystkich członków z rejonów, w których nie było kworum w I turze wyborów, wysłane zostaną ponownie pakiety wyborcze składające się z: krótkiego listu od Komisji wyborczej, instrukcji głosowania, karty do głosowania, koperty na kartę do głosowania, oświadczenie o samodzielnym i tajnym oddaniu głosu i koperty zewnętrznej.
Do koperty zewnętrznej należy włożyć zaklejoną kopertę z kartą do głosowania i osobno podpisane oświadczenie. Kopertę zewnętrzną z zawartością trzeba wysłać nieodpłatnie, poprzez wrzucenie jej do skrzynki pocztowej lub dostarczyć do biura Izby (można wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej na ogrodzeniu siedziby Izby) do dnia 18.06.2021 r. - decyduje data wpływu do biura Izby, a nie data stempla pocztowego.

Druga tura wyborów odbędzie się w:
rejonie nr 1 Będzin-Ziemski
rejonie nr 2 Bielsko-Biała - Ziemski
rejonie nr 3 Cieszyn - Ziemski
rejonie nr 4 Częstochowa - Zioemski
rejonie nr 7 Lubliniec - Ziemski
rejonie nr 8 Mikołów - Ziemski
rejonie nr 10 Pszczyna - Ziemski
rejonie nr 11 Racibórz - Ziemski
rejonie nr 13 Tarnowskie Góry - Ziemski
rejonie nr 14 Bieruń-Lędziny - Ziemski
rejonie nr 17 Żywiec - Ziemski
rejonie nr 18 Bielsko-Biała - Grodzki
rejonie nr 19 Bytom - Grodzki
rejonie nr 21 Częstochowa - Grodzki
rejonie nr 25 Jaworzno - Grodzki
rejonie nr 27 Katowice - zespół dzielnic śródmiejskich
rejonie nr 28 Katowice - zespół dzielnic północnych
rejonie nr 30 Katowice - zespół dzielnic wschodnich
rejonie nr 32 Mysłowice - Grodzki
rejonie nr 33 Piekary Śląskie - Grodzki
rejonie nr 35 Rybnik - Grodzki
rejonie nr 36 Siemianowice Śląskie - Grodzki
rejonie nr 39 Tychy - Grodzki
rejonie nr 40 Zabrze - Grodzki

Ogłoszenie wyników II tury wyborów będzie 29.06.2021 r.