Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Zmiana terminu składania sprawozdania o odpadach za 2019 r.

Podmioty prowadzące zakłady lecznicze dla zwierząt:

ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmieniła termin składania sprawozdań z zakresu odpadów:

Art. 26.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) wprowadza się następujące zmiany:

… 3) art. 237ea otrzymuje brzmienie:

art. 237ea.1. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.

2. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art.75 składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa wart. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r. (…)

W cytowanym art.75 roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

Toteż ZLZ zobowiązane do sporządzenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 r. składają rzeczony dokument do 31 października 2020 r.

Stawka vat na leki weterynaryjne nadal wynosi 8 %

W związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2020 r. nowej matrycy stawek VAT uprzejmie informujemy, że stawka podatku na produkty lecznicze, w tym weterynaryjne, nadal wynosi 8%. Początkowo planowane było wyłączenie z tej preferencji leków weterynaryjnych, jednak po konsultacjach Ministerstwo wycofało się z tego pomysłu. Zatem leki weterynaryjne, bez względu na numer CN, nadal objęte są 8% stawką VAT (poz. 14 załącznika nr 3 ustawy o podatku od towarów i usług).

Zdalny Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Śl.I.L-W. - komunikat 1

Zgodnie z uchwałą 1370/VII/2020 z 23.06.2020 Rady Śl.I.L-W. w tym roku, w związku z pandemią koronawirusa, Rada organizuje Zjazd w trybie obiegowym (na podstawie art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm./)

Zjazd odbędzie się w czterech etapach:

- I etap – każdy z delegatów otrzyma w terminie do 17 lipca 2020 r. w formie tradycyjnego listu projekty uchwał w sprawie regulaminu Zjazdu, absolutorium, wysokości składki członkowskiej od IV 2020 do III 2021 oraz w sprawie budżetu na rok 2020 wraz z informacją, że do 24 lipca 2020 r. może drogą elektroniczną składać uwagi do uchwał, oraz instrukcję gdzie i w jaki sposób te uwagi może składać
- II etap – Rada Śl.I.L-W. po przeanalizowaniu uwag i ewentualnym ich uwzględnieniu zamieści na swojej stronie internetowej gotowe projekty uchwał oraz sprawozdania organów za rok 2019
- III etap – delegaci w dniach od 01 do 07 sierpnia 2020 r. będą mogli zagłosować na poszczególne uchwały poprzez protokół Zjazdu zamieszczony na zabezpieczonym portalu poprzez wybór jednej z trzech możliwości: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” na każdą
z uchwał
- IV etap – po zliczeniu odpowiedzi Rada Śl.I.L-W. ogłosi na swojej stronie internetowej wyniki głosowań oraz zamieści przegłosowane uchwały

Komunikat w sprawie wycieczki na Litwę - nowy termin wycieczki.

W związku z otwarciem granic i luzowaniem obostrzeń związanych z koronawirusem planujemy wyjechać na wycieczkę do Wilna 01 - 04 października 2020

Prosimy wszystkich, którzy zapisali na wycieczkę, a jeszcze nie potwierdzili terminiu (i nie zapłacili zaliczki) o kontakt z biurem Izby w sprawie uczestnictwa w wycieczce.

Termin wakacyjnego posiedzenia Rady Śl.I.L-W.

Wakacyjne posiedzenie Rady Śl.I.L-W. zaplanowane jest na 25 sierpnia 2020 r. (wtorek).

Wszelkie sprawy, wnioski i dokumenty, które winny być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy dostarczyć do biura Izby (poczta, skrzynka pocztowa umieszczona na bramie wjazdowej do siedziby Izby, we wtorki i czwartki między 9.oo a 13.oo okienko podawcze w biurze Izby) do dnia 18 sierpnia 2020 r. (do godz. 14.oo) W związku z odpowiednią procedurą dotycząca zdalnego posiedzenia i podpisywania decyzji elektronicznie, dokumenty złożone po tym terminie będa rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu. Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie powyższych terminów.