Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Kolejne, ostatnie w 2020 roku posiedzenie Rady Śl.I.L-W.

Kolejne posiedzenie Rady Śl.I.L-W. zaplanowane jest na 08 grudnia 2020 r. (wtorek).

Wszelkie sprawy, wnioski i dokumenty, które winny być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy dostarczyć do biura Izby (poczta, skrzynka pocztowa umieszczona na bramie wjazdowej do siedziby Izby, we wtorki i czwartki między 9.oo a 13.oo okienko podawcze w biurze Izby) do dnia 01 grudnia 2020 r. (do godz. 14.oo). Dokumenty złożone po tym terminie będa rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu. Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie powyższych terminów.

Komunikat GLW w sprawie stosowania przez lekarzy weterynarii produktów leczniczych w ramach tzw. kaskady

W związku z napływającymi do Głównego Inspektoratu Weterynarii informacjami dotyczącymi nieprzestrzegania przez lekarzy weterynarii wolnej praktyki przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt Główny Lekarz Weterynarii przypomina, że stosowanie produktów leczniczych w ramach tzw. kaskady powinno odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w ww. akcie prawnym.

W przypadku zastosowania w ramach kaskady produktów leczniczych u zwierząt, od których tkanki lub produkty przeznaczone są do spożycia przez ludzi, lekarz weterynarii jest każdorazowo zobowiązany do odnotowania tego faktu w dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej oraz do ustalenia właściwego okresu karencji na tkanki i produkty pochodzące od tych zwierząt.

W przypadku zwierząt, od których tkanki i produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi, zastosować można wyłącznie produkty lecznicze zawierające substancje czynne, w odniesieniu do których ustalone zostały maksymalne limity pozostałości (MRL).

Produkt leczniczy przeznaczony dla ludzi, może zostać zastosowany w leczeniu zwierząt, wyłącznie w sytuacji, gdy zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki tj.:

brak jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt,
brak jest produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla innego gatunku lub dla tego samego gatunku zwierząt lecz z innym wskazaniem do stosowania,
konieczność uniknięcia niemożliwego do zaakceptowania cierpienia zwierząt.
W obowiązującym porządku prawnym brak jest możliwości zastosowania tzw. kaskady ekonomicznej, tj. wykorzystania w leczeniu zwierząt korzystniejszych cenowo produktów leczniczych zarejestrowanych dla ludzi, w przypadku obecności w obrocie produktów leczniczych weterynaryjnych.

Powyższe zasady oraz obowiązek zastosowania odpowiednich okresów karencji dotyczą wszystkich produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym produktów leczniczych mających postać płynów do infuzji.

Komunikat 1 w sprawie zebrań wyborczych

W zwiazku ze zbliżającym się Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym (zaplanowany na IV 2021 roku) koniecznym jest przeprowadzenie wyborów delegatów na lata 2021-2025  w rejonach wyborczych.

Prosimy lekarzy weterynarii, członków Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnych o zaktualizowanie w biurze Śl.I.L-W. miejsc wykonywania zawodu lekarza weterynarii, adresów do korespondencji i adresów e-mail. 
Dla przypomnienia: 
art. 17 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2019, poz. 1140)

1b. Lekarz weterynarii przekazuje okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej dane objęte rejestrem, o którym mowa w ust. 1, i powiadamia o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 1a pkt 3)  (miejsce zamieszkania i adres lekarza weterynarii), 4, 9) (miejsce wykonywania zawodu lekarza weterynarii) i 10, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

Aktualizację można dokonać poprzez wysłanie drogą tradycyjną lub e-mail wniosku o zmianę adresu lub miejsca wykonywania zawodu (wzory wniosków na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania/wykonywanie zawodu).

Komunikat 3 w sprawie pracy biura

W związku ze zwiększającą się ilością dodatnich wyników testów w kierunku COVID-19 informujemy, że nadal obowiązują specyficzne zasady dotyczące załatwiania spraw w biurze Izby Śl.I.L-W.

Wyłączne we wtorki i w czwartki, w godz. 9.oo - 13.oo

można osobiście:

- złożyć gotowe dokumenty czy wnioski (bez możliwości ich poprawiania, sprawdzania czy wypełniania na miejscu) przy specjalnie do tego przystosowanym stanowisku
 - odebrać zamówione telefonicznie lub internetowo i opłacone wcześniej, paszporty (ew. płatność na miejscu wyłącznie kartą).
Powyższe czynności mogą być wykonane WYŁĄCZNIE po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.  W biurze przyjmujemy wyłącznie osoby zdrowe (nie mające objawów typu: kaszel, katar, gorączka), z zachowaniem zalecanych środków ochrony osobistej - maseczki na twarzy, rękawiczki - wejscie głównymi drzwiami do budynku.

Pozostałe sprawy związane ze składkami, opłatami za wpisy lub zmiany w ewidencji zlz, sprawy dotyczące paszportów będą załatwiane, aż do odwołania wyłącznie elektronicznie lub telefonicznie  

-  w robocze dni tygodnia w godz. 9.oo-14.oo

Kontakt telefoniczny: 32 726 15 07, 668 351 759, 668 211 493

Kontakt e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy biura pracują w siedzibie Izby lub w systemie zdalnym, odbierając Państwa telefony, wg schematu jak wyżej, obsługując pocztę elektroniczną i tradycyjną oraz na bieżąco dokonując zmian w WetSystemie. Przygotowywane są również wszystkie niezbędne zaświadczenia, wypisy z ewidencji i pozostałe pisma.

Paszporty można nabywać cały czas poprzez formularz zamówieniowy na stronie Śl.I.L-W. (płatność przelewem), wnioski i pisma prosimy wysyłać pocztą tradycyjną, skany drogą mailową (celem ich wstępnej weryfikacji) lub wrzucać do skrzynki pocztowej zawieszonej na bramie wjazdowej do siedziby Izby.

W związku z powyższym prosimy o aktualizację adresów e-mail i adresów korespondencyjnych.

Przypomnienie o zasadach reżimu sanitarnego w zlz

Prezes Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zwraca się do lekarzy weterynarii wykonujących praktykę zawodową w zakładach leczniczych dla zwierząt oraz do podmiotów prowadzących zlz o zachowanie szczególnej ostrożności w zakresie przestrzegania aktualnych przepisów i zaleceń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii, w tym przepisów m.in. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) - tj. noszenie maseczek lub przyłbic zarówno przez personel zlz jak i opiekunów zwierząt, dezynfekcja rąk, przestrzeganie w miarę możliwości dystansu społecznego. Należy mieć na uwadze, że zakłady lecznicze dla zwierząt podlegają kontroli służb sanitarnych oraz policji na takich samych zasadach, jak inne placówki usługowe, tym samym niestosowanie się do obowiązujących reżimów sanitarnych może grozić m.in. postępowaniem mandatowym lub karą pieniężną wymierzaną w trybie administracyjnym.