Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 668351759, 668211493
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Ważne - dotyczy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisania do rejestru lekarzy weterynarii

Wszystkim starającym się o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru lekarzy weterynarii przypominamy brzmienie art. 2e ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych:

1. Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii albo odmowa przyznania tego prawa przez okręgową radę lekarsko-weterynaryjną powinny być dokonane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami lub oświadczeniami określonymi w ustawie. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna potwierdza otrzymanie wniosku w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, a w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa w tym terminie do ich uzupełnienia.

Dotyczy to wyłącznie tych, którzy dostarczyli do biura Izby komplet (po zweryfikowaniu skanów) dokumnetów wraz z potwierdzeniem wniesienia pierwszej składki członkowskiej  i otrzymaniu pisemnym potwierdzeniu wpływu tych dokumentów.

Ważne - dotyczy wpisu zlz do ewidencji prowadzonej przez Radę Śl.I.L-W.

Podmiotom, które czekają na wpis zakładu leczniczego dla zwierząt do ewidencji prowadzonej przez radę okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej przypominamy brzmienie art. 17 ust. 7 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt:

7. Jeżeli organ prowadzący ewidencję nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 6, a od dnia wpływu wniosku o wpis do tego organu upłynęło 60 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, w którym organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Zapis ten dotyczy tych, którzy dostarczyli do biura Izby komplet wymaganych dokumentów (po uprzednim sprawdzeniu przesłanych skanów) i wnieśli stosowną opłatę za wpis, otrzymali potwierdzenie ich wpływu (e-mail, ePUAP) a następnie, po upływie 60 dni dostarczyli pisemne zawiadomienie o rozpoczęciu działalności.

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Śl.I.L-W. 2021 r. - komunikat 3

Etap II to wybory delegatów na Zjzad Sprawozdawczo-Wyborczy i Sprawozdawcze Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
Rozpoczyna się on 14 kwietnia 2021 wysłaniem do każdego lekarza weterynarii, członka rejonu wyborczego, z którego został/zostali zgłoszeni kandydat/kandydaci, pakietów wyborczych (listem poleconym), w których znajduje się:

- informacja dotycząca przeprowadzenia wyborów "ETAP II wybór delegatów" (też do pobrania pdf small tutaj)

- karta do głosowania

- oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu  (też do pobrania pdf small tutaj)

- koperta na kartę do głosowania

- kopertę zwrotną do nieodpłatnego odesłania do Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej karty do głosowania w kopercie plus oświadczenia

Kopertę zwrotną wraz z oświadczeniem i kopertą z kartą do głosowania należy dostarczyć (wysłać pocztą  lub wrzucić do skrzynki pocztowej zamieszczonej na ogrodzeniu siedziby) do dnia 05 maja 2021 r. 

UWAGA! Liczy się data wpłynięcia do Komisji Wyborczej, której adres jest tożsamy z adresem Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, a nie data stempla pocztowego na kopercie zwrotnej.