Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Składka na okres 2017/2018

UCHWAŁA Nr 8/2017

Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach

z dnia 25 marca 2017r.

 

W sprawie wysokości miesięcznej składki członkowskiej na okres od IV 2017 do III 2018

Na podstawie art. 27 pkt 8 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1479) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.

Ustala się miesięczną składkę członkowską w wysokości 42 złotych od każdego członka Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, z zastrzeżeniem § 2.

 

§ 2.

Ustala się miesięczną składkę członkowską w wysokości 5 złotych od emeryta lub rencisty członka Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej niewykonującego zawód lekarza weterynarii.

§ 3.

1.    Warunkiem korzystania ze składki członkowskiej, o której mowa w § 2 jest złożenie w biurze Śl.I.L-W wniosku wraz z dokumentami poświadczającymi uzyskanie statusu emeryta lub rencisty wraz z oświadczeniem o nie wykonywaniu zawodu i nie uzyskiwaniu innych dochodów poza emeryturą lub rentą.  
2.    Prawo do opłacania składki członkowskiej, o której mowa w § 2 powstaje w miesiącu złożenia stosownych dokumentów wymaganych zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
3.    Wzór wniosku, o których mowa w § 3 ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wpłata składki członkowskiej za dany miesiąc winna być dokonana do dnia 10 następnego miesiąca.

§ 5.

Upoważnia się Radę Śl.I.L-W. do czasowego obniżenia, zawieszenia płatności składki członkowskiej, bądź umarzania zaległych składek członkowskich w szczególnych przypadkach losowych członków izby.

1.    Rada Śl.I.L-W. może obniżyć wysokość lub zawiesić płatność składki członkowskiej na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy lekarzowi weterynarii, którego dotknął szczególny wypadek losowy lub który znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej bądź zdrowotnej.
2.    Rada ŚL.I.L-W może rozłożyć płatność zaległych składek członkowskich na raty lub umorzyć zaległe składki członkowskie lekarzowi weterynarii, którego dotknął szczególny przypadek losowy lub który znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
3.    Obniżenie wysokości, zawieszenie, rozłożenie płatności zaległych składek na raty oraz umorzenie zaległych składek członkowskich odbywa się na zasadach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4.    Obniżenie wysokości, zawieszenie, rozłożenie płatności zaległych składek na raty oraz umorzenie zaległych składek członkowskich następuje na pisemny wniosek zainteresowanego lub członka samorządu złożony do Rady Śl.I.L-W. wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację.
5.    Wzory wniosków, o których mowa w § 5 ust. 4 stanowią załączniki nr 3-6 do niniejszej uchwały.
6.    Po upływie okresu, o którym mowa w 5 § ust. 1 niniejszej uchwały, w przypadku istnienia dalszych przesłanek do obniżenia wysokości lub zawieszenia płatności składek członkowskich dopuszczalne jest ponowne wystąpienie z wnioskiem.

§ 6.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2017roku.


Przewodniczący  Zjazdu  Michał Konopa
z-ca przewodniczącego  Zjazdu Grzegorz Tokarczyk
z-ca przewodniczącego  Zjazdu Jan Skrzypiec
sekretarz Zjazdu Katarzyna Dudzińska-Salamon
sekretarz  Zjazdu Katarzyna Wierzbinka