Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Wpis do ewidencji zlz, zmiany w ewidencji zlz, wykreślenie z ewidencji zlz

Kompletny wniosek do wpisu ZLZ do ewidencji składa się z: prawidłowo wypełnionego wniosku podmiotu prowadzącego zlz o wpis, regulaminu zlz i odpowiednigo oświadczenia kierownika oraz właściwej opłaty za wpis, zgodnie z rozporządzeniem (gabinet i przychodnia 300,-, pozostałe 600,-) - dokumenty do pobrania niżej, opłatę można wpłacić na konto Izby z dopiskiem "za wpis zlz". Dodatkowo należy przedłożyć wydruk z CEIDG lub kopie KRS (w przypadku osób prawnych) oraz dokument potwierdzający prawo do lokalu (kopie umowy najmu/dzierżawy lokalu lub oświadczenie o prawie własności).

W celu dokonania zmiany we wpisie do ewidencji zlz jak i zgłoszenie zmian, które zaszły w zakładzie leczniczym dla zwierząt (godziny pracy, rodzaj świadczonych usług itp.) należy do biura Izby złożyć powiadomienie o zmianie w regulaminie i jednobrzmiący nowy regulamin zlz (oba dokumenty do pobrania niżej).
W przypadku zmiany adresu siedziby zlz - oprócz ww. dokumentów również wydruk z CEIDG lub wyciąg z KRS, w którym uwzglednione zostały zmiany.
W przypadku zmiany kierownika zlz - dodatkowo należy zlożyć oświadczenie podpisane przez kierownika zlz (druk do pobrania niżej)

Za zmiany we wpisie, pobierana jest opłata w wysokości 50% opłaty za wpis (gabinet i przychodnia 150,-, pozostałe 300,-) - zgodnie ze zmianą ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt.

Wykreślenie zlz z ewidencji dokonuje się na pisemny wniosek podmiotu prowadzącego zakład leczniczy dla zwierząt. Do wniosku należy dołączyć wyduk z CEIDG lub KRS (w przypadku osób prawnych) o wykreśleniu działalności lub dokonanej zmianie.

Paszporty

Aby zostać wpisanym do rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wystawiania pszportów dla zwierząt towarzyszących (pies, kot, fretka) nalezy przesłać do Izby wypełniony wniosek, mieć opłacone składki członkowskie na bieżąco, zlz w którym wykonuje zawód i chce wystawiac paszporty jest wyposażony w czytnik mikroczipów (we wniosku należy wpisac NUMER SERYJNY czytnika), zapoznać się z przepisami prawa dotyczącymi wystawiania paszportów.

Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu

(art. 2d, ust.1 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych - "W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarz weterynarii składa okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej, na terenie której zamierza wykonywać zawód, wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu oraz przedstawia odpowiednie dokumenty stwierdzające spełnienie wymagan określonych w ustawie..."

Poniżej wykaz dokumentów, które należy złożyc w biurze Izby:

  • wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu (druk do pobrania poniżej)
  • dyplom lub  odpis dyplomu zgodnie z art. 2, ust. 1, pkt.2 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2016r., poz. 1479, tj.) (nie zaświadczenie!),
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający obywatelstwo, 
  • zaświadczenie od lekarza stwierdzające, że ze względu na stan zdrowia osoba składająca wniosek może wykonywać zawód lekarza weterynarii (art.2 ust. 1, pkt. 4)  ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. 2016, poz.1479, tj.), 
  • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych (druk do pobrania poniżej)
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności
  • kartę rejestracyjną (druk do pobrania poniżej)

Przeniesienie na teren innej Izby

W przypadku przeniesienia miejsca wykonywania zawodu na teren innej Izby należy wypełnić zamieszczony poniżej wniosek, przesłać go do macierzystej Izby w celu uzyskania stosownych potwierdzeń (dokonane przez ROZ, Przewodniczącego Sądu oraz osoby upoważnionej przez Przezesa Rady w sprawie niezalegania ze składkami członkowskimi). Wypełniony wniosek biuro Izby przesyła do wskazanej w nagłówku nowej Izby celem przeprowadzenia procedury przeniesienia. (uchwała KRLW nr 12/V/2009 z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie trybu postępowania w związku z przeniesieniem się lekarza weterynarii do okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być członkiem nie wykonując zawodu).

Doubezpieczenie

Aby doubezpieczyć się w zakresie odpowiedzialności zawodowej lub od nieszczęśliwych wypadków należy wypełnić stosowny wniosek i przesłać go do biura Izby.