Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Budżet na rok 2017

UCHWAŁA Nr 9/2017

Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
w Katowicach
z dnia 25 marca 2017r.


w sprawie budżetu Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na 2017r.

Na podstawie art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1479) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
WPŁYWY
 1. Składki członkowskie     597.480,00
 2. Dystrybucja paszportów     240.000,00
 3. Wpływy z opłat z rejestracji praktyk     15.000,00
 4. Wpływy ze zmian w regulaminach zlz    12.000,00
 5. Pozostałe wpływy     2.500,00
 6. Odsetki bankowe (OKO)    1.000,00
 7. Zwroty kosztów sądowych i kosztów upomnień  10.000,00
Ogółem wpływy:    877.980,00

§ 2.
KOSZTY
 1. Amortyzacja środków trwałych  25.000,00
 2. Zakupy materiałowe i usług na utrzymanie biura Izby  109.000,00
  1. Telekomunikacyjne   10.000,00
  2. Utrzymanie siedziby (woda, prąd, gaz, wywóz śmieci, podatki itp)   16.000,00
  3. Usługi prawnicze, doradcze, kadrowe  48.280,00
  4. Artykuły biurowe i eksploatacyjne  7.000,00
  5. Artykuły spożywcze, woda mineralna  6.000,00
  6. Opłaty pocztowe, kurierskie  15.000,00
  7. Pozostałe  6.720,00
 3. Koszty bankowe   3.500,00
 4. Płace zasadnicze pracowników  140.000,00
 5. Umowy zlecenie i o dzieło   75.000,00
 6. Narzuty dotyczące płac  35.000,00
 7. Delegacje   60.000,00
  1. Członków Rady i Prezydium     25.000,00
  2. Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej    16.000,00
  3. Sądu Śl.I.L-W    8.000,00
  4. Komisji Rewizyjnej   1.000,00
  5. Pozostałe      10.000,00
 8. Paszporty  126.500,00
       
  1. Materiały  120.000,00
        2. Wysyłka     6.500,00
 9. Koszt organizacji Zjazdu Lekarzy Weterynarii 18.000,00
 10. Koszty spotkań, sympozjów i szkoleń organizowanych przy udziale i pod patronatem Śl.I.L-W.    50.000,00
 11. Zapomogi jednorazowe   14.000,00
 12. Składka na rzecz Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej    170.000,00
 13. Pozostałe koszty, w tym remont siedziby    70.000,00
 14. Ubezpieczenie OC lekarzy weterynarii  44.000,00
Ogółem koszty (wydatki)     940.000,00
Różnica pomiędzy wpływami a kosztami zostanie pokryta ze środków pienięznych zgromadzonych na funduszu zapasowym Śl.I.L-W.

§ 3.
Zjazd Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej upoważnia Radę tejże Izby do przesunięcia środków w poszczególnych paragrafach i działach w przypadkach uzasadnionych potrzeb.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Niniejszy budżet nie bilansuje przychodów z kosztami, jednakże zgromadzone środki pieniężne na tzw. funduszu zapasowym pozwalają na taki kształt budżetu. W budżecie uwzględniono wydatki na rzecz utrzymania lokalu, kosztów usług z tym związanych, na prawidłowe funkcjonowanie Izby na dotychczasowym poziomie, regularne opłacanie składki do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i oraz na przeprowadzenie remontu siedziby Izby.
 
 
Przewodniczący  Zjazdu  Michał Konopa
z-ca przewodniczącego  Zjazdu Grzegorz Tokarczyk
z-ca przewodniczącego  Zjazdu Jan Skrzypiec
sekretarz Zjazdu Katarzyna Dudzińska-Salamon
sekretarz  Zjazdu Katarzyna Wierzbinka