Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Posiedzenie Rady Śl.I.L-W. w lutym 2019r.

Lutowe posiedzenie Rady Śl.I.L-W. odbędzie sie 19 lutego 2019r. (wtorek). Wszelkie sprawy, dokumenty i wnioski, które mają być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy składać/dostarczać do biura Rady do dnia 12 lutego br.

Zaproszenie na wycieczkę do Lwowa

Rada Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej planuje zorganizowanie wycieczki autokarowej do Lwowa w dniach 01-04.05.2019r. W programie wycieczki min. zwiedzanie miasta i jego zabytków oraz uczelni. Wyjazd 01.05 z Bielska-Białej, a nastepnie z Katowic w godzinach porannych, powrót 04.05 w godzinach wieczornych.

W związku z powyższym prosimy chętnych do zapisywania się w biurze Izby (telefonicznie lub mailowo). Ilość miejsc ograniczona - max.49 osób. Warunek - uczestnik wycieczki musi mieć ważny paszport.

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna dofinansuje 50% kosztów, które wstępnie oszacowane są na kwotę 700 zł od osoby. Szczegóły dotyczące wpłaty zaliczki, a następnie reszty kwoty podamy w nastepnym komunikacie.

Zaproszenie do Dolnego Kubina 15-16.02.2019

Generalny Dyrektor ŠVPS SR w Bratysławie, KVL SR, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna oraz DVFA Dolny Kubin, Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna i Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

mają zaszczyt zaprosić

Na seminarium w dniu 15 lutego 2019r. o godzinie 15.oo w Hotelu Park w Dolnym Kubiniu na temat: ASF w Polsce, Czechach i Słowacji.

W programie spotkania wystąpienia i referaty Głównych Lekarzy Weterynarii krajów należących do Euroregionu Beskidy oraz przedstawicieli samorządów lekarzy weterynarii Polski, Czech i Słowacji, dyskusja uczestników i jak zwykle międzynarodowe spotkanie towarzyskie.

Oraz na XIII Międzynarodowe Mistrzostwa Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim o puchar Euroregionu Beskidy – Dolny Kubin, 16 lutego 2019r.

Mistrzostwa Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim o puchar Euroregionu Beskidy odbywają się na trasie FIS w sposób bardzo profesjonalny - 2 przejazdy mierzone elektronicznie z dokładnością do 0,01 sekundy. Uczestnicy występują w profesjonalnych plastronach. Zawody odbywają się z podziałem na różne kategorie wiekowe. Udział w zawodach jest całkowicie bezpłatny, a po zakończeniu wszyscy otrzymują gorący posiłek. W zawodach mogą brać udział wyłącznie lekarze weterynarii, choć zapraszamy również ich najbliższych, którzy mogą skorzystać z uroków zimowych sportów, niezależnie od wieku, gdyż na stoku jest możliwość jeżdżenia na różnych sprzętach w każdym wieku.
Imprezę kończy ogłoszenie zwycięzców w poszczególnych kategoriach, ceremonia rozdania dyplomów, pucharów i nagród oraz wspólne zdjęcie.

Zakwaterowanie uczestnicy konferencji i zawodów zapewniają sobie indywidualnie.

Rezygnacja z papierowej wersji "Życia Weterynaryjnego"

W związku z ustaleniami podjętymi na ostatnim, wrześniowym, posiedzeniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wynikającymi z rosnącej ceny druku "Życia Weterynaryjnego" i dostępnością do jego wersji elektronicznej, prosimy lekarzy weterynarii, członków Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o przesłanie na adres biura wniosku w przypadku chęci rezygnacji z papierowej wersji tegoż miesięcznika.

Wniosek można przesłać tradycyjną drogą pocztową, jako skan/zdjęcie dołączony do poczty elektronicznej bądź złożyć bezpośrednio w biurze izby.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie zgłoszenia zmiany adresu korespondencyjnego, dwukrotny zwrot egzemplarza "Życia Weterynaryjnego" do Izby z tego powodu, będzie traktowane jako rezygnacja z jego otrzymywania.

Przypomnienie o ustawowym obowiązku informowania o adresie i miejscu wykonywania zawodu.

Przypominamy wszystkim lekarzom weterynarii, czlonkom Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o brzmieniu art. 17 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych:

Art. 17 [Wpis do rejestru członków izby]

1. Lekarz weterynarii, posiadający prawo wykonywania zawodu, przed podjęciem wykonywania zawodu na terenie okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej obowiązany jest uzyskać wpis do rejestru członków tej izby.

1a. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się następujące informacje:

(...)

3) miejsce zamieszkania i adres lekarza weterynarii;

(...)

9) miejsce wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

10) adnotacje uzupełniające, dotyczące w szczególności posiadanych kwalifikacji i tytułów zawodowych oraz stopni i tytułów naukowych;

1b. Lekarz weterynarii przekazuje okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej dane objęte rejestrem, o którym mowa w ust. 1, i powiadamia o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 1a pkt 3, 4, 9 i 10, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

Prosimy wszystkich lekarzy weterynarii, członków Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o weryfikacje danych związanych z miejscem wykonywania zawodu i adresie korespondencyjnym w Izbie. Informacje o zmianach należy zgłaszać pisemnie - listem tradycyjnym, skanem/zdjęciem podpisanego pisma dolączonego do poczty elektronicznej lub pismem zlożonym bezpośrednio w biurze.