Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Wyniki wyborów do organów VII kadencji Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Prezes Rady Śl.I.L-W  KRZYSZTOF ORLIK

Członkowie Rady Śl.I.L-W. DRAGAN MACIEJ
                                           FRANICZEK ANDRZEJ
                                           GEWALD IRENEUSZ
                                           GÓRA SYLWIA
                                           GRZESICZEK MARIUSZ
                                           JANIKOWSKI ANDRZEJ
                                           JOHN WOJCIECH
                                           KRYSZTOFIAK ZBIGNIEW
                                           LISAK BOGDAN
                                           MACHOJ MARCIN
                                           MARKIEWICZ KRZYSZTOF
                                           SROKA ADAM
                                           WIERZBINKA KATARZYNA
                                           ZAWADZKI JORDAN

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śl.I.L-W. PIOTR ŚCIGAŁA

Zastępcy ROZ  DOMISZEWSKI DOMINIK
                         GIZA ELŻBIETA
                         KALBARCZYK BARTŁOMIEJ
                         KARASEK MICHAŁ
                         KUDŁA ZIEMOWIT
                         TEODOROWSKI PIOTR

Sędziowie Sądu Śl.I.L-W.  BIAŁOŃ WOJCIECH
                                           BLIMKE ZBIGNIEW
                                          GRUCA BARBARA
                                          MAZUR ZBIGNIEW
                                          MUSIALIK JACEK
                                          SKRZYPIEC JAN
                                          STROKOWSKA MAŁGORZATA
                                          TOKARCZYK GRZEGORZ
                                          ZWIĄZEK JANUSZ

 

Komisja Rewizyjna Śl.I.L-W. DUDZIŃSKA-SALAMON KATARZYNA
                                              FORNAL ADAM
                                              MICHALEC KAROLINA

 

WYBRANYM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 

Zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności

RUSZA AKCJA ZBIERANIA PODPISÓW

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński 13 lutego postanowił przyjąć zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności. Wczoraj w ogólnopolskim dzienniku ukazało się wymagane prawem ogłoszenie w tej sprawie.
Oznacza to, że samorząd lekarzy weterynarii może rozpocząć akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Bezpieczeństwa. – Stoimy dziś przed ogromnym wyzwaniem zebrania 100 tysięcy podpisów. Apeluje do wszystkich członków samorządów o wykazanie aktywności i inicjatywy. Zbierajmy podpisy wśród swoich rodzin, znajomych, współpracowników oraz klientów. Udowodnijmy, że jesteśmy siłą, z którą trzeba się liczyć – powiedział Jacek Łukaszewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.


Decyzją Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w mediach społecznościowych rozpocznie się szeroko zakrojona akcja medialna. W Internecie pojawią się filmy i banery reklamowe wzywającą do poparcia projektu ustawy. W tym samym celu wydrukowanych zostało również kilkadziesiąt tysięcy ulotek oraz plakatów.
Na potrzeby kampanii medialnej działa również strona internetowa www.bezpieczna-zywnośc.pl. Pod adresem http://bezpieczna-zywnosc.pl/zbieraj-podpisy/ znajdą Państwo treść obywatelskiego projektu ustawy, a także wzór list do zbierania podpisów, które można ściągnąć na komputer i wydrukować.

Poniżej:

pdf small projekt ustawy

doc small argumenty za podpisaniem

pdf small apel KRL-W

doc small zasady zbierania podpisów

xls small wzór listy do zbierania podpisów

Prosimy oryginalne listy z podpisami dostarczyć do biura Śl.I.L-W. Pierwszą partie list, w celu weryfikacji podpisów mamy wysłać do KIL-W do 20 marca 2017. Z terenu działania Śl.I.L-W. powinnismy zebrać nie mniej niz 8379 podpisów.

Komunikat - sprawozdania za odpady za rok 2016

Komunikat
w sprawie odpadów w zakładach leczniczych dla zwierząt

 

    Przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach zakładów leczniczych dla zwierząt, a dotyczących konieczności sporządzenia i przekazania sprawozdań w związku z wytwarzaniem w zakładach odpadów.
Za 2016r. należy sporządzić sprawozdania:
- zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów - w terminie do 15 marca 2017r.
- sprawozdanie zawierające dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2016r. - w terminie do 31 marca 2017r.
- raport  do Krajowej Bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami - do końca lutego 2017r. (drogą elektroniczną)

Jednocześnie przypominamy, że nie nalicza się i nie wnosi opłat za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2016r., a nalicza się opłaty i je wnosi w przypadku przekroczenia kwoty 800 zł za cały 2016r.

Zmiany w sprawozdawczości!!!

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255) wprowadzone zostało zwolnienie z obowiązku przesyłania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska wymienionych w art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nie przekracza 100 zł.

Zwolnienie ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 r. i dotyczy sprawozdań zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska począwszy od okresu sprawozdawczego obejmującego rok 2016.
W przypadku, gdy nawet jeden rodzaj korzystania ze środowiska przekracza 100 zł, obowiązek przesłania sprawozdania dotyczy wszystkich rodzajów korzystania ze środowiska.
Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do sprawozdań za okresy od II półrocza 2011 r. do 2015 r.

 

Zbiorcze zestwienie danych o rodzajach i ilościach odpadów

http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=22&grupaj=12

Opłaty za korzystanie ze środowiska

https://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=4&grupaj=12

Krajowa Baza o Emisjach

www.krajowabaza.kobize.pl

 

Ważny komunikat paszportowy.

W ślad za pismem Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Jacka Łukaszewicza informujemy, że:

„(...) Zgodnie z pkt 8 cz. II Postanowienia szczegółowe Dobrej praktyki wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących przez uprawnionych lekarzy weterynarii biuro danej okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej dokonuje korekty wpisu po uprzednim uprawdopodobnieniu przez lekarza wet. popełnienia pomyłki. Jako „uprawdopodobnienie” należy traktować przesłanie przez lekarza wnioskującego o dokonanie korekty skanu lub zdjęcia strony paszportu, na której znajdują się korygowane informacje. Wprowadzona korekta musi być zgodna z oryginałem paszportu. Informacja ta dotyczy zmian, które nie mają charakteru korekty „literówki”, ale w sposób znaczący zmieniają treść dokumentu, np. zmiana nazwiska, rasy, numeru mikroczipu, daty implantacji, płci itp.”

„(...) Kolejne nieprawidłowości dotyczą nieterminowego wpisywania do systemu informatycznego wystawionych paszportów przez lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących, co oznacza nie stosowanie się do pkt 19 Dobrej praktyki wystawiania paszportów przez uprawnionych lekarzy weterynarii, w brzmieniu: „Obowiązkiem uprawnionego lekarza weterynarii, który wydał paszport jest umieszczenie w programie WetSystems informacji w terminie 3 dni od dnia wystawienia dokumentu.” W związku z powyższym została w WetSystems wprowadzona modyfikacja, która uniemożliwia po upływnie 3 dni od daty wystawienia paszportu jego wpisanie do systemu przez wystawiającego paszport lekarza weterynarii. Wpisywanie danych po tym terminie będzie możliwe jedynie przez pracowników biura okręgowej izby zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wprowadzaniu przez nich korekt do wpisanych paszportów (po "uprawdopodobnieniu").

Jednocześnie informujemy, że po otrzymaniu wykładni prawnej z Głównego Inspektoratu Weterynarii dla Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zostanie wkrótce zmieniony w systemie z 3 miesięcy na 12 tygodni wiek psa, przy którym można będzie dokonywać wpisu szczepienia przeciw wściekliźnie.

 

Komunikat w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji o zlz

Komunikat
Prezesa Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej


W związku z napływającymi do Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej licznymi zawiadomieniami w przedmiocie umieszczenia w środkach masowego przekazu (gazety, informatory, internet itp.) informacji o zakresie usług świadczonych przez lekarzy weterynarii mających formę i treść reklamy, przypominamy o obowiązku stosowania postanowień uchwały 116/2008/IV KRL-W z dnia 12.12.2008r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług weterynaryjnych, godzinach otwarcia oraz adresie zakładu leczniczego dla zwierząt (treść uchwały dostępna na stronie internetowej Śl.I.L-W. w zakładce Prawo/Uchwały).
Równocześnie informujemy, że podawanie do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzaju usług z zakresu medycyny weterynaryjnej mające formę i treść reklamy stanowi wykroczenie przewidziane w art. 147a § 2 Kodeksu wykroczeń.