Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

40 - 150 Katowice, ul. Walecznych 4
tel.: 32 726 15 07, tel./fax: 32 229 40 87
NIP: 634-17-59-255
ING Bank Śląski 47 1050 1214 1000 0007 0006 0387

Mikołajki dla dzieci 2018

Rada Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wraz z Komisją ds. Szkoleń, Edukacji i Integracji informuje, że II Mikołajki  dla dzieci/wnuków lekarzy weterynarii odbędą się
 w dniu 09 grudnia 2018r. w Sali Zabaw NIBYLANDIA w Katowicach-Murckach, ul. Pawła Kołodzieja 44,
w godz. 10.3o-13.3o

Dla dzieci będą przygotowane paczki edukacyjne dopasowane do płci i wieku dziecka, spotkanie z Mikołajem, gry i zabawy, słodki poczęstunek plus napój, dla opiekunów kawa lub herbata. Niestety ze względu na bardzo duże zainteresowanie lista dzieci uczestniczących w zabawie została dziś zamknięta. Większa ilość dzieci spowodowałaby to, że czas przeznaczony na zabawę zajęłoby wręczanie paczek przez Mikołaja.

Wyniki wyborów 2018

Prezes i Rada Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej serdecznie gratulują wybranym w tegorocznych wyborach samorządowych:

lek. wet. Mirosławie Lewickiej, wybranej do Rady Powiatu Mikołów

lek. wet. Andrzejowi Hoszowi, wybranemu do Rady Powiatu Gliwice

lek. wet. Andrzejowi Kurkowi, wybranemu do Rady Powiatu Gliwice

lek. wet. Józefowi Galli, wybranemu do Rady Miasta Racibórz

lek. wet. Jackowi Ślęczce, ponownie wybranemu na Burmistrza Koziegłów

lek. wet. Henrykowi Mach, ponownie wybranemu na Wójta gminy Przystajń

Jednocześnie prosimy o zgłoszenie sie do biura Izby tych lekarzy weterynarii, którzy zostali wybrani, a których nie wychwyciliśmy w gąszczu nazwisk wybranych. 

Listopadowe posiedzenie Rady Śl.I.L-W.

Listopadowe posiedzenie Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się  20 listopada 2018r. (wtorek)

Dokumenty, wnioski i sprawy, które powinny być rozpatrzone na tym posiedzeniu prosimy składać (przesyłać)              do dnia 13 listopada 2018r.

 

Rezygnacja z papierowej wersji "Życia Weterynaryjnego"

W związku z ustaleniami podjętymi na ostatnim, wrześniowym, posiedzeniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wynikającymi z rosnącej ceny druku "Życia Weterynaryjnego" i dostępnością do jego wersji elektronicznej, prosimy lekarzy weterynarii, członków Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o przesłanie na adres biura wniosku w przypadku chęci rezygnacji z papierowej wersji tegoż miesięcznika.

Wniosek można przesłać tradycyjną drogą pocztową, jako skan/zdjęcie dołączony do poczty elektronicznej bądź złożyć bezpośrednio w biurze izby.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie zgłoszenia zmiany adresu korespondencyjnego, dwukrotny zwrot egzemplarza "Życia Weterynaryjnego" do Izby z tego powodu, będzie traktowane jako rezygnacja z jego otrzymywania.

Przypomnienie o ustawowym obowiązku informowania o adresie i miejscu wykonywania zawodu.

Przypominamy wszystkim lekarzom weterynarii, czlonkom Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o brzmieniu art. 17 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych:

Art. 17 [Wpis do rejestru członków izby]

1. Lekarz weterynarii, posiadający prawo wykonywania zawodu, przed podjęciem wykonywania zawodu na terenie okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej obowiązany jest uzyskać wpis do rejestru członków tej izby.

1a. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się następujące informacje:

(...)

3) miejsce zamieszkania i adres lekarza weterynarii;

(...)

9) miejsce wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

10) adnotacje uzupełniające, dotyczące w szczególności posiadanych kwalifikacji i tytułów zawodowych oraz stopni i tytułów naukowych;

1b. Lekarz weterynarii przekazuje okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej dane objęte rejestrem, o którym mowa w ust. 1, i powiadamia o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 1a pkt 3, 4, 9 i 10, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

Prosimy wszystkich lekarzy weterynarii, członków Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o weryfikacje danych związanych z miejscem wykonywania zawodu i adresie korespondencyjnym w Izbie. Informacje o zmianach należy zgłaszać pisemnie - listem tradycyjnym, skanem/zdjęciem podpisanego pisma dolączonego do poczty elektronicznej lub pismem zlożonym bezpośrednio w biurze.